Zasady kwalifikacji studentów WOiO PG na wyjazd na studia i praktyki w ramach programów ERASMUS+ oraz FSS od roku akademickiego 2015/16

Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG http://pg.edu.pl/international w zakładkach dotyczących programu ERASMUS+.

 

Ponadto na naszym wydziale obowiązują następujące zasady:

1. O wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ oraz FSS może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jest studentem drugiego stopnia. W przypadku studentów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Politechnika Gdańska - wymaga się ukończenia pierwszego semestru studiów drugiego stopnia na naszej uczelni.

2. Student zainteresowany wyjazdem powinien wskazać koordynatorowi wydziałowemu uczelnię oraz wydział, na którym chciałby studiować. Powinien to uczynić do końca stycznia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planuje wyjazd. Zaproponowanie uczelni nie obliguje studenta do wyjazdu ani nie gwarantuje, że student zostanie zakwalifikowany. Pozwoli to koordynatorowi na opracowanie propozycji umowy międzyuczelnianej, która zostanie przedstawiona uczelni partnerskiej do podpisu.

3. Lista uczelni partnerskich, które zdecydują się podpisać lub przedłużyć umowę na dany rok akademicki będzie ogłoszona do końca marca poprzedzającego roku akademickiego. Należy to sprawdzać na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG, na stronie WOiO lub bezpośrednio u koordynatora wydziałowego.

4. Kandydat ubiegający się o wyjazd powinien do 10 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planuje wyjazd  złożyć koordynatorowi uczelnianemu następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszenia na studia za granicą, dostępny na stronie moja.pg, wypełniony i dostarczony w formie wydrukowanej.

- Propozycję Learning Agreement (LA) również w formie wydrukowanej dostępną na http://pg.edu.pl/international/dokumenty lub z systemu on-line uczelni partnerskiej lub według tam wymaganego wzoru.

 

Kandydat powinien sprawdzić terminarz składania aplikacji do uczelni partnerskiej. W przypadku, gdyby aplikację należało złożyć wcześniej niż w terminie wskazanym wyżej lub przed dniem pierwszego maja, należy zgłosić to koordynatorowi wydziałowemu. Procedura wyboru studentów nominowanych do wyjazdu na taką uczelnię zostanie przyspieszona.

Niezwykle ważne jest, aby formularz LA zawierał dwie tabele. Jedna powinna zawierać kody, nazwy przedmiotów i punkty ECTS kursów realizowanych na uczelni partnerskiej. Druga powinna zawierać kody, nazwy przedmiotów i punkty ECTS kursów realizowanych w czasie pobytu studenta za granicą w naszej uczelni, które powinny być zaliczone na podstawie tych, realizowanych w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. Pozwoli to ocenić zgodność proponowanego Learning Agreement z obowiązującym programem studiów.

Decyzję o tym, czy przedmiot studiowany na uczelni partnerskiej może być podstawą do zaliczenia przedmiotu w naszej uczelni podejmuje prodziekan do spraw kształcenia. W razie wątpliwości konsultuje się z osobą odpowiedzialną za przedmiot. Decyzja musi być podjęta przed podpisaniem LA. Możliwe jest zaliczenie na podstawie jednego przedmiotu większej liczby przedmiotów w naszej uczelni i odwrotnie tzn. zaliczenie na podstawie kilku przedmiotów na uczelni partnerskiej jednego przedmiotu w naszej uczelni.

Można też dostarczyć inne dokumenty, przydatne w procesie rekrutacji (list motywacyjny, certyfikaty językowe, dokumenty potwierdzające działalność na rzecz programu ERASMUS lub potwierdzające szczególne osiągnięcia).

 

5. Wyboru studentów nominowanych do wyjazdu dokona Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

- prodziekan ds. kształcenia WOiO,

- koordynator wydziałowy programu ERASMUS+,

- przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów.

 

Wymagania minimalne stawiane kandydatom:

- ukończony pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia;

- LA umożliwiający pokrycie przedmiotami studiowanymi za granicą minimum 50 %  punktów ECTS za przedmioty, które studiowane byłyby u nas.

Należy pamiętać, że semestr studiów zostanie zaliczony bez długu punktowego jeżeli Student/Studentka zgromadzi za granicą minimum 30 punktów ECTS za jeden semestr pobytu. Nie zwalnia to jednak takiej osoby od konieczności usunięcia różnic programowych w terminie ustalonym po powrocie z prodziekanem ds. kształcenia.

W razie liczby chętnych, która nie przekroczy liczby dostępnych miejsc w danej uczelni partnerskiej, kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie wymagań minimalnych wymienionych wyżej.

W razie liczby chętnych, która przekroczy liczbę dostępnych miejsc w danej uczelni partnerskiej, kandydaci zostaną wyłonieni w ramach konkursu rozstrzyganego zgodnie z algorytmem:

gdzie:

LA – procent pokrycia programu studiów;

ECTSZ – liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty, które zostaną zaliczone u nas na podstawie zaliczeń uzyskanych za granicą zgodnie z LA,

ECTSW – liczba wymaganych punktów ECTS (30 – jeden semestr, 60 – dwa semestry)

SR –  procent osiągnięcia maksymalnej średniej z ocen;

sr – średnia ocen studenta obliczona z rozliczonych semestrów

ZJ [%]        ­–  procent opanowania języka wykładowego w kraju docelowym;

zj = 6 gdy student posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka;             

zj = (3 – 5,5) czyli ostatnia ocena z języka uzyskana w ramach studiów;

zj = 2 gdy student deklaruje słownie znajomość języka;

Punkty się nie sumują. Wybieramy najkorzystniejszy wariant.

IP  –  udział innych przesłanek:

ip = 1, gdy student działa w samorządzie;            

ip = 1, gdy student działa na rzecz programu ERASMUS+;

ip = 1, gdy student może się poszczycić szczególnymi osiągnięciami;

ip = 0, gdy żadne z powyższych nie ma miejsca.

Punkty za przesłanki się sumują.

Wygrywają kandydaci o największej wartości wskaźnika „W”. W przypadku uzyskania identycznych wartości - wybór kandydatów nastąpi w oparciu o losowanie.

Możliwe jest również ubieganie się o wyjazd także po terminie 10 kwietnia, na uczelnie partnerskie, gdzie pozostaną jeszcze wolne miejsca. Wówczas decyduje kolejność dostarczenia stosownych dokumentów do koordynatora uczelnianego i spełnienie wymagań minimalnych. 

5. W ramach programu ERASMUS+ w odróżnieniu od programu ERASMUS student może skorzystać więcej niż raz z możliwości wyjazdu na studia oraz praktyki pod warunkami określonymi ramami programu ERASMUS+

 

PROGRAM FSS

Studenci zainteresowani wyjazdem do krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Lichtenstein powinni zainteresować się programem FSS opisanym na witrynie:

http://pg.edu.pl/international/fss-o-programie .

Zasady są podobne jak w programie ERASMUS.

 

Zainteresowani wyjazdem w ramach programu FSS:

 1. Zgłaszają chęć wyjazdu koordynatorowi wydziałowemu do 31 stycznia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest wyjazd.
 2. Koordynator wydziałowy przekazuje listę chętnych studentów osobie odpowiedzialnej za program FSS na PG. Obecnie jest to p. mgr Katarzyna Jezierska
 3. Do 10 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest wyjazd, osoby chętne składają do koordynatora wydziałowego wniosek o wyjazd za granicę, Learning/Training Agreement oraz kartę informacji studenta, które są dostępne na stronie: http://pg.edu.pl/international/fss-wyjazdy-studentow
 4. W maju uzyskujemy informację ile miejsc przysługuje studentom z WOiO.
 5. Wyboru studentów nominowanych do wyjazdu w ramach FSS dokonujemy identycznie jak w ramach programu ERASMUS+ (punkt 4).

 

koordynator wydziałowy:    dr inż. Roman Liberacki

                                               pok. 601 E  tel. 58 347 18 50

                                               e-mail: romanl@pg.gda.pl

 

Studenci zakwalifikowani na wyjazd na studia/praktyki w programie Erasmus+, a pochodzący ze środowisk defaworyzowanych (czyli znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) lub ze stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem, mają możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (Europejski Fundusz Społeczny).

 

1) wsparcie dla studentów otrzymujących stypendium socjalne na PG

Student, wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o dodatkowe stypendium socjalne. Wysokość tego dodatku to ekwiwalent 200,- EUR/miesiąc. Tym samym student otrzyma zarówno stypendium na wyjazd, jak i dodatek socjalny. 
Zainteresowani studenci proszeni są o dostarczenie do DMWA kopii decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej PG o przyznaniu stypendium socjalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w DMWA.

Z w/w wsparcia można skorzystać tylko raz w danej edycji projektu, niezależnie od stopnia studiów.
Uwaga! Osoby, które wyjeżdżaly z w/w wspraciem w r.ak. 2014/15 i 2015/16 (I edycja projektu) w kolejnych latach 2016/17 i 2017/18 (II edycja projektu), mogą wyjechać ponownie i otrzymać dofinansowanie.
Wyjazdy absolwenckie na praktyki NIE mogą być dofinansowane z w/w projektu.

 

2) dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w programie Erasmus+. Student otrzyma stypendium na wyjazd oraz dodatkowe stypendium na poniesienie kosztów rzeczywistych związanych z niepełnosprawnością. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas pobytu na stypendium Erasmusa+. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko studenci z orzeczeniem. Dotyczy to w szczególności stypendystów z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niesłyszących, niewidomych) i osób wymagających specjalnej opieki medycznej.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Wysokość kwoty będzie określana przez DMWA na podstawie specjalnego wniosku złożonego przez osobę niepełnosprawną na ponad miesiąc przed planowanym wyjazdem. We wniosku należy w sposób szczegółowy określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnopsrawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz, które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł nastąpi w następujących sytaucjach:

 1. niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu)
 2. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zalwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywisite (czyli na podstawioe dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza m,ożliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
 3. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonlanego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarszyszącej.
 4. niepełnopsrawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych)
 5. niepełnosprawność wyamaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilnosci na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). Przyznanie dofinansowania w tej kategorii wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikał konieczny zakres specjalnej opieki medycznej.
 6. niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia)
 7. niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawnosci lub lekarza). W przypadku studenta, który w orzeczeniu ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, można dofinansować maks. 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju. W innym przypadku dodatkowe środki na dofinansowanie wynajmu mieszkania lub pokoju nie będą przyznawane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w DMWA.

 

Z w/w wsparcia można skorzystać tylko raz w danej edycji projektu, niezależnie od stopnia studiów.
Uwaga! Osoby, które wyjeżdżaly z w/w wspraciem w r.ak. 2014/15 i 2015/16 (I edycja projektu) w kolejnych latach 2016/17 i 2017/18 (II edycja projektu), mogą wyjechać ponownie i otrzymać dofinansowanie.
Wyjazdy absolwenckie na praktyki NIE mogą być dofinansowane z w/w projektu.
Deadline aplikowania - conajmniej 6 tygodni przed planowanym wyjazdem

 

Wyjazd w ramach programu PO WER traktowany jest jako wyjazd w ramach Erasmus+ z tzw. grantem zerowym.  Student wyjeżdżający w ramach programu PO WER zobowiązany jest do spełnienia wszystkich formalności obowiązujących przy wyjeździe w ramach Erasmus+.

Stypendium wypłacane jest w PLN. Szczegółowe stawki oraz zasady finansowania obowiązujące na PG są podane w Zasadach podziału grantu na dany rok akademicki.

 

Procedura ERASMUS WOiO 2014-15

Procedura ERASMUS WOiO 2014-15