Nowy regulamin stypendiów doktoranckich i projakościowych

Rektor Politechniki Gdańskiej wydał nowe zarządzenie ws. wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej - ZR PG nr 31/2018.
Najważniejsze zmiany dotyczą uporządkowania i doprecyzowania zapisów regulaminu w kwestii zgłaszanych osiągnięć i ich dokumentowania oraz dostosowania zapisów do nowej Ustawy o danych osobowych.
Jednocześnie od roku akademickiego 2018/2019 traci moc ZR nr 19/2017 z 29.09.2017.
Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych dotyczących studiów doktoranckich i doktorantów można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne  , natomiast aktualnie obowiązujące wzory formularzy dostępne są w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania

____________________

Konsultacje z native speakerami dla doktorantów

Informujemy, ze od 1 października do 31 grudnia 2018 dla doktorantów PG trwać będą indywidualne konsultacje z native speakerami organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania lub korekty artykułu w czasopiśmie naukowym.

Zapisy do 24 wrześnie br. >>>

____________________

Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów

Otwieramy zapisy na specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Zainteresowanych doktorantów prosimy o wypełnienie Placement test >>>
Uzyskany wynik Placement test prosimy wpisać do formularza zgłoszeniowego >>>

Planowane jest utworzenie dwóch grup - każda po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (2x po 45 min.) w godzinach popołudniowych od dn. 1.10 do 31.12 2018 r.

____________________

Wydziałowe seminarium doktoranckie/ sesja sprawozdawcza odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. w godz. 10:30-13:00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, w sali 409.

____________________

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski powinny byc zaopiniowane przez Radę Wydziału, z którego pochodzi doktorant.

Wnioski należy złożyć do Działu Spraw Naukowych do dnia 8 października 2018 r. (poniedziałek).

Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

____________________

Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5

____________________

Nowe rozporządzenie ws. podejmowania przez cudzoziemców studiów

____________________

Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Szanowni Doktoranci,
został już uruchomiony konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Do 25 czerwca 2018 r. trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Wysokość stypendiów: 1.600 zł miesięcznie
Okres wypłaty stypendiów: 12 miesięcy
Pula stypendiów: 36, po 4 na każdy wydział

Harmonogram konkursu:

  • 14-25 czerwca 2018 - składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych p. 204
  • 27 czerwca 2018- ostateczne listy na Wydziałach - przekazanie do Biura Obsługi Doktorantów
  • 02 lipca 2018- ogłoszenie wyników
  • 10 lipca 2018- termin składania odwołań
  • 11 lipca 2018- spotkanie Centralnej Rady
  • 12 lipca 2018- ostateczna lista stypendialna

    Dokumenty konkursowe:

WOiO przyjął następujące zasady przydziału punktów za dotychczasowe osoągnięcia naukowe:

Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu POWER 3.5:

Wnioski stypendialne bez wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu nie będą rozpatrywane.

Kontakt w sprawie konkursu: Biuro Obsługi Doktorantów - mgr Sylwia Sarniak sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

____________________

Szkolenie z pisania artykułów naukowych
Instytut PWN zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na szkolenie dot. skutecznego pisania i publikowania artykułów naukowych, które odbędzie się 7 czerwca b.r. w godz. 10-16 na terenie PG.

____________________

Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących
Od dn. 25 do dn. 29 czerwca br. zapraszamy wszystkich doktorantów na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej.

____________________

Interdyscyplinarna szkoła letnia
Od 28 do 30 czerwca br. zapraszamy doktorantów na zajęcia w ramach interdyscyplinarnej szkoły letniej z udziałem zagranicznych wykładowców.

____________________

Rejestracja publikacji - źródło finansowania
Informujemy, że w systemie Moja PG w module eNauka/Prace NB dodano informację o źródle finansowania publikacji.

____________________

Zgłaszanie dorobku patentowego do Moja PG
Od 24 maja w Moja PG uruchomiony został moduł Wynalazki i innowacje. Służy on do zgłaszania projektów wynalazczych, rozwiązań innowacyjnych i znaków towarowych

____________________

Konkurs Prix Galien Polska dla twórców innowacji w farmacji i medycynie
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca br.

____________________

Stypendia Prix Galien Polska dla młodych naukowców
Stypendium przyznawane jest osobom prowadzącym oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Aplikacje przyjmowane są do 22 czerwca 2018 r.

____________________

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami
Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami. Zgłoszenia przyjmowane są do 7.10.2018 r.

____________________

Inforamcja dla kandydatów na studia doktoranckie z zagranicy:

Przypominamy też o wcześniej ogłoszonych konkursach:

____________________

Stypendia uczelni dla cudzoziemców
– kandydatów na studia doktoranckie

Termin składania aplikacji na stypendia uczelni InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich został przedłużony do 15.06.2018 r. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne.

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych.

____________________

Zapraszamy doktorantów WOiO do uczestniczenia
w dniach od 21 maja do 7 czerwca w wykładach oraz laboratoriach prowadzonych przez profesora wizytującego V.A. Nekrasova
z przedmiotu Optimization in engineering design.
Zainteresowane osoby mogą uczęszczać na zajęcia jako wolni słuchacze. Szczegóły...

____________________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS (DLA CHĘTNYCH)

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH
Andrzej Karalus, PhD, Department of Philosophy and Social Sciences at Faculty of Management and Economics, GUT

The course serves as an introduction to the most important ethical dilemmas that arise within the research environment. Fill the application form >>>

Course description:
1.      
What is ethics? Why ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Difference between ethics, morality and law. Answering the question: ‘Why should I even care about it?!’
2.      
Dimensions of the ethical evaluation. Fundamental ethical concepts. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability. Doing science as moral practice. In what sense science is tied to values?
3.      
Unethical practices that haunt science: plagiarism, data fabrication and misrepresentation. Copyrights and copywrongs. Authorship of the scientific articles  and the problem of ghost-writing and guest authorship. Whistleblowing: commendable in theory, difficult and perplexing in practice.
4.      
Ethics and the organizational structure of the universities. Peer-review system in scientific journals. Relevance of the given research and point-collecting hysteria. Ethical awareness in scientific practice. Researcher’s code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work?
5.      How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science and scientific research. Sociology of scientific research. Scientist at the crossroads, or how to put science, personal beliefs and society back together

____________________

Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie MNiSW

____________________

W zakładce program/plan studiów znajduje sie aktualny plan studiów dla studentów I roku roku ak. 2017/2018.

____________________

 Organizacji roku akademickiego 2017/2018.POBIERZ
Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2017 z 8 maja 2017 r.

____________________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS

Obowiązkowe zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018
PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
prowadzący:dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

Warsztat z przygotowania pedagogicznego, 15 g.,2 ECTS
Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

____________________