_________________________________________

Trwa czwarta edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe! Więcej...

Od 19 listopada do 3 grudnia potrwa czwarta edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Jest to ostatnia edycja w tym roku kalendarzowym!

_________________________________________

 

_________________________________________

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych naszego wydziału, Działu Spraw Naukowych oraz Samorządu Doktorantów, tak by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami skierowanymi do uczestników studiów doktoranckich.

_________________________________________

Poniżej DSN zamieściło wpisy, które mogą Państwa zaciekawić:

 • Program im. Iwanowskiej dla doktorantów Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Iwanowskiej dot. zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów w ramach prowadzenia badań lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych instytucjach naukowych. Wnioski można składać indywidualnie w systemie NAWA do 18 grudnia.
 • Oferta prototypowni ProtoLab dla studentów, doktorantów i pracowników PG Wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej zapraszamy do korzystania z prototypowni ProtoLab, której operatorem jest Spółka Celowa Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o realizująca projekt e-Pionier współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Dostęp testowy do Bloomsbury Design Library Do dnia 7 listopada Politechnika Gdańska zaprasza do korzystania z dostępu testowego do zasobów elektronicznych wydawnictwa Bloomsbury z szeroką ofertą materiałów edukacyjnych z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.

_________________________________________

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium z dotacji na zadania projakościowe na rok akademicki 2018/2019

Doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium z dotacji na zadania projakościowe na rok akademicki 2018/2019 do WKD (mgr inż. Krzysztofa Wołoszyka) do dnia 19.10.2018 r. 

Harmonogram działań:
 
 • 19.10.2018 r. (piątek) – składanie wniosków
 • do 5.11.2018 r. (poniedziałek) – rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
 • do 9.11.2018 r. (piątek) – ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronach domowych wydziałowych studiów doktoranckich, stronie Działu Spraw Naukowych
 • do 16.11.2018 r. (piątek) – składanie odwołań do WKD
 • do 21.11.2018 r. (środa) – rozpatrzenie odwołań przez WKD
 • do 28.11.2018 r. (środa) – ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

Więcej ...

_________________________________________

 

Zapisy na zajęcia z grupy soft-skills w semestrze zimowym 2018/2019 (current courses in 2018/2019). 
Zapisy do dn. 19 października br.

 

Writing scientific paper, 10 h, 2 ECTS, More details >>>

Project InterPhD2 (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16) >>> 

Fields of science: chemistry (1), electronics, telecommunications and informatics (2), civil and environmental engineering (3)

The aim of the course is to improve knowledge about ways of presenting and enhancing the validity of scientific results in different kinds of scientific papers such as: lab reports by presenting methods used to generate the data and related conclusions, literature review articles by summarizing and synthesizing research, peer-reviewed journal papers by presenting primary research. Fill in the form >>>

_________________________________________

 

Smart metering - social risk perception and risk governance, 12 h, 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

The course is related to social aspects of engineering focusing on a field of smart metering – IT & communication technologies exchanging information between electric utilities and their users (Smart Grid). The aim is to increase social awareness of modern technological advancements, such as availability of Renewable Energy Sources/energy prosumption in residential sectors, integration with Internet of Things (IoT), etc. Participants will acquire knowledge about basic assumptions of risk governance approach, different development stages and approaches to social perception of risk, risk communication and management, crucial examples of dealing with controversial technological innovations. Understanding the advancement of contemporary technologies can enhance social ability to counteract potential threats, e.g. related to privacy issues. Fill in the form >>>

_________________________________________

 

Technology Assessment (energy technologies), 12 h, 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

The course will allow to understand assumptions, principles, and main goals of Technology Assessment (TA) useful for conducting research related to energy technologies. Participants will work with TA reports and will learn how to verify technical information that would be applicable.  Fill in the form >>>

_________________________________________

 

Decentralised energy systems. Social aspects of energy production and use, 12g., 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

Due to the course participants can get acquainted with current technological and social solutions and trends in energy production and distribution. This is an opportunity for learning about complex socio-technical relations of macro and micro level energy systems. Fill in the form >>>

_________________________________________

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych, 5 g., 1 ECTS

Centrum transferu wiedzy i technologii (CTWT) >>> 

Doktoranci uczestniczący w zajęciach dowiedzą się dlaczego warto prowadzić badania mogące mieć praktyczne zastosowanie, jak zabezpieczyć własność intelektualną wypracowaną podczas badań, do kogo należą wyniki badań i jak można nimi rozporządzać. Pracownicy CTWT prowadzący zajęcia zaprezentują przykłady udanych wdrożeń technologii wypracowanych na Politechnice Gdańskiej oraz zapoznają doktorantów z usługami świadczonymi przez ich jednostkę i nowymi regulacjami prawnymi promującymi wdrożenia wyników badań. Formularz zgłoszeniowy >>>

_________________________________________

 

Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego, 15g, 2 ECTS, Szczegóły >>>

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWR.03.05.00-00-Z044/17) >>> 

Zajęcia warsztatowe obejmują kształcenie kompetencji pedagogicznych doktorantów w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym kompetencji społecznych – umiejętności komunikacyjne i interakcyjne, a także  kompetencji dydaktycznych w zakresie planowania, organizowania i realizacji procesu nauczania. Przedmiot jest skierowany do doktorantów pierwszego roku (bez zapisów).

 

 

Nowy regulamin stypendiów doktoranckich i projakościowych

Rektor Politechniki Gdańskiej wydał nowe zarządzenie ws. wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej - ZR PG nr 31/2018.
Najważniejsze zmiany dotyczą uporządkowania i doprecyzowania zapisów regulaminu w kwestii zgłaszanych osiągnięć i ich dokumentowania oraz dostosowania zapisów do nowej Ustawy o danych osobowych.
Jednocześnie od roku akademickiego 2018/2019 traci moc ZR nr 19/2017 z 29.09.2017.
Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych dotyczących studiów doktoranckich i doktorantów można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne  , natomiast aktualnie obowiązujące wzory formularzy dostępne są w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania

____________________

Konsultacje z native speakerami dla doktorantów

Informujemy, ze od 1 października do 31 grudnia 2018 dla doktorantów PG trwać będą indywidualne konsultacje z native speakerami organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania lub korekty artykułu w czasopiśmie naukowym.

Zapisy do 24 wrześnie br. >>>

____________________

Specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów

Otwieramy zapisy na specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Zainteresowanych doktorantów prosimy o wypełnienie Placement test >>>
Uzyskany wynik Placement test prosimy wpisać do formularza zgłoszeniowego >>>

Planowane jest utworzenie dwóch grup - każda po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (2x po 45 min.) w godzinach popołudniowych od dn. 1.10 do 31.12 2018 r.

____________________

Wydziałowe seminarium doktoranckie/ sesja sprawozdawcza odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. w godz. 10:30-13:00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, w sali 409.

____________________

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski powinny byc zaopiniowane przez Radę Wydziału, z którego pochodzi doktorant.

Wnioski należy złożyć do Działu Spraw Naukowych do dnia 8 października 2018 r. (poniedziałek).

Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

____________________

Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5

____________________

Nowe rozporządzenie ws. podejmowania przez cudzoziemców studiów

____________________

Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Szanowni Doktoranci,
został już uruchomiony konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Do 25 czerwca 2018 r. trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Wysokość stypendiów: 1.600 zł miesięcznie
Okres wypłaty stypendiów: 12 miesięcy
Pula stypendiów: 36, po 4 na każdy wydział

Harmonogram konkursu:

 • 14-25 czerwca 2018 - składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych p. 204
 • 27 czerwca 2018- ostateczne listy na Wydziałach - przekazanie do Biura Obsługi Doktorantów
 • 02 lipca 2018- ogłoszenie wyników
 • 10 lipca 2018- termin składania odwołań
 • 11 lipca 2018- spotkanie Centralnej Rady
 • 12 lipca 2018- ostateczna lista stypendialna

  Dokumenty konkursowe:

WOiO przyjął następujące zasady przydziału punktów za dotychczasowe osoągnięcia naukowe:

Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu POWER 3.5:

Wnioski stypendialne bez wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu nie będą rozpatrywane.

Kontakt w sprawie konkursu: Biuro Obsługi Doktorantów - mgr Sylwia Sarniak sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

____________________

Szkolenie z pisania artykułów naukowych
Instytut PWN zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na szkolenie dot. skutecznego pisania i publikowania artykułów naukowych, które odbędzie się 7 czerwca b.r. w godz. 10-16 na terenie PG.

____________________

Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących
Od dn. 25 do dn. 29 czerwca br. zapraszamy wszystkich doktorantów na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej.

____________________

Interdyscyplinarna szkoła letnia
Od 28 do 30 czerwca br. zapraszamy doktorantów na zajęcia w ramach interdyscyplinarnej szkoły letniej z udziałem zagranicznych wykładowców.

____________________

Rejestracja publikacji - źródło finansowania
Informujemy, że w systemie Moja PG w module eNauka/Prace NB dodano informację o źródle finansowania publikacji.

____________________

Zgłaszanie dorobku patentowego do Moja PG
Od 24 maja w Moja PG uruchomiony został moduł Wynalazki i innowacje. Służy on do zgłaszania projektów wynalazczych, rozwiązań innowacyjnych i znaków towarowych

____________________

Konkurs Prix Galien Polska dla twórców innowacji w farmacji i medycynie
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca br.

____________________

Stypendia Prix Galien Polska dla młodych naukowców
Stypendium przyznawane jest osobom prowadzącym oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Aplikacje przyjmowane są do 22 czerwca 2018 r.

____________________

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami
Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami. Zgłoszenia przyjmowane są do 7.10.2018 r.

____________________

Inforamcja dla kandydatów na studia doktoranckie z zagranicy:

Przypominamy też o wcześniej ogłoszonych konkursach:

____________________

Stypendia uczelni dla cudzoziemców
– kandydatów na studia doktoranckie

Termin składania aplikacji na stypendia uczelni InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich został przedłużony do 15.06.2018 r. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne.

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych.