____________________

Utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
(aktualny program studiów znajduje się w zakładce Program/Plan studiów) POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 11/2017 z 29 czerwca 2017 r.

____________________

 Organizacji roku akademickiego 2017/2018.POBIERZ
Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2017 z 8 maja 2017 r.
 

Regulamin studiów doktoranckich PolitechniKI Gdańskiej. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 66/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich POBIERZ

____________________

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

Powołanie Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa POBIERZ

Uchwała Rady Wydziału nr 7-2017
 

Kryteria, jakie powinien spełniać opiekun naukowy kandydata na studia doktoranckie POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 22-2017
 

Liczba doktorantów, nad jaką może sprawować opiekę samodzielny pracownik naukowy POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 23-2017
 

Zmiana programu studiów doktorskich na WOiO PG POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 24-2017
 

Powołanie kierownika studiów doktoranckich na WOiO PG POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 25-2017
 

Zatwierdzenie listy opiekunów mogących sprawować opiekę  nad doktorantem rok ak.2017/2018 POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 26-2017
 

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie rok ak. 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 27-2017
 

Zatwierdzenie listy opiekunów mogących sprawować opiekę  nad doktorantem rok ak.2017/2018 POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 55-2018
 

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie rok akademicki 2018/2019 POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 56-2018
 

____________________

REKRUTACJA

2018/2018

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2018/2018 
POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r.

 

Uchwała Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa nr 56/2018 z dnia 24 kwietnia 2018
w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia doktoranckie 2018/2019 POBIERZ

 

________________________________________________________________________________
2017/2018
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2017/2018 POBIERZ 
Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19 kwietnia 2017 r.
 

Zmiany w uchwale Senatu nr 65/2017/XXIV z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej
na rok akademicki 2017/2018. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 104/2017/XXIV z 5 lipca 2017 r.

____________________

STYPENDIA 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 31/2018 z 13 września 2018 r.  
 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r. 
 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom
Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 20/2017 z 29 września 2017 

____________________

OPŁATY

Zarządzenie Rektora ws wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. POBIERZ
 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. POBIERZ
Uchwała Senatu PG  nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r.

 

Wysokość opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.

____________________

KATEDRALNE SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Zasady oceny katedralnego seminarium doktoranckiego POBIERZ
Załącznik nr 1 zaświadczenie
Zarządzenie Dziekana WOiO nr 1/2018 z 05.07.2018 r.

 

WYDZIAŁOWE SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Zasady oceny wydziałowego seminarium doktoranckiego POBIERZ
Załącznik nr 1 zaświadczenie
Zarządzenie Dziekana WOiO nr 1/2018 z 05.07.2018 r.

____________________

C U D Z O Z I E M C Y

Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych POBIERZ
Rozporządzenie MNiSW z 05.06.2018 ws podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI


Zmiana Zarządzenia Rektora PG nr 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 14/2017 z 16 sierpnia 2017 r. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2018 z 5 września 2018 r.

 
Wysokość opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.