Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Energetyka

Kierunek pod patronatem ALSTOM Power Sp. z o.o.

 

 

Międzywydziałowe studia na kierunku Energetyka prowadzone są wspólnie przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej:

  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

O tym kierunku

Studia trwają 7 semestrów. Przez pięć pierwszych semestrów wszyscy studenci, przyjęci na poszczególne wydziały, mają zajęcia wspólnie. Po piątym semestrze wybiera się specjalność i dlatego od szóstego semestru opiekę nad studentami przejmują wydziały prowadzące poszczególne specjalności.

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki - specjalności:

  • rynki energii i systemy energetyczne
  • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce

 

Perspektywa pracy zawodowej

Specjalizacja z zakresu eksploatacji w elektroenergetyce zapewnia umiejętności związane z optymalizacją systemów wytwórczych i przesyłowych. Dostarcza wiedzę dotyczącą sterowania elektrownią i systemami elektroenergetycznymi. Wybierając tę specjalność poznasz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Będziesz umiał monitorować, a także diagnozować urządzenia elektroenergetyczne.

 

Dyplomowany specjalista od rynków energii i systemów energetycznych będzie potrafił programować rozwój systemów energetycznych. Podczas studiów nauczy się projektowania układów elektrowni i elektrociepłowni, ale będzie także umiał sporządzić analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą inwestycji i modernizacji obiektów energetycznych, audyt energetyczny, ocenę niezawodnościową oraz bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów energetycznych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych, firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności

 

Wydział Mechaniczny - specjalności:

  • diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
  • proekologiczne technologie energetyczne

 

Perspektywa pracy zawodowej

Student obierający specjalność diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych nauczy się projektowania systemów do diagnostyki maszyn i bloków energetycznych. Pozna zasady eksploatacji i będzie umiał sprawować nadzór nad systemem energetycznym. Nauczy się technologii remontu oraz metodologii prowadzenia gospodarki remontowej w zakresie małych, średnich, jak również dużych siłowni energetycznych oraz administrowania systemami energetycznymi.

 

Wybierając zaś jako specjalność proekologiczne technologie energetyczne, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne w projektowaniu lokalnych systemów małej energetyki, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, czyli elektrociepłowni z silnikami spalinowymi, małej energetyki wodnej i wiatrowej, systemów geotermalnych i wykorzystujących biomasę. Nauczysz się metod nadzoru nad przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Będziesz także sprawnie zarządzał projektowaniem małej energetyki, prowadzeniem firm remontowych i obsługą lokalnych siłowni energetycznych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych, firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - specjalności:

  • automatyzacja systemów energetycznych
  • maszyny przepływowe pod patronatem Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company

 

Perspektywa pracy zawodowej

Po specjalności automatyzacja systemów energetycznych będziesz umiał sterować i nadzorować urządzeniami energetycznymi, ale także projektować systemy sterowania i automatyzacji. Obierając specjalność maszyny przepływowe, nauczysz się projektowania urządzeń i systemów energetycznych, takich jak: turbiny (cieplne, wodne i wiatrowe), siłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji.

 

Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa posiądziesz wiedzę dotyczą zarządzania w gospodarce energetycznej jako zewnętrzna firma doradcza, reprezentant instytucji nadzoru energetycznego albo samorządu terytorialnego. Obie specjalności gwarantują też praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić nadzór nad remontami siłowni i urządzeń energetycznych. Z dyplomem OiO będziesz znał zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu, diagnostyki, bezpieczeństwa i niezawodności systemów.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych,  firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

 

Kwalifikacje absolwentów (programy studiów, ropoczynające się przed rokiem akademickim 2018/2019):

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Powinien znać zagadnienia zrównoważonego rozwoju karaju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębuirstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien być specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kwalifikacje absolwentów (programy studiów, ropoczynające się od roku akademickiego 2018/2019):

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowokonstrukcyjnych w obszarze energetyki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. Absolwent przygotowany jest do pracy w: zakładach szeroko rozumianego sektora energetycznego; biurach projektowo-konstrukcyjnych; ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu energetycznego; przedsiębiorstwach doradczokonsultingowych w obszarze energetyki, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W trakcie studiów na tym kierunku przewidziana jest praktyka przemysłowa i specjalnościowa. Po ukończeniu każdej ze specjalności możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Rozpoczęte 2015/16: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2016/17: plan studiów (język polski i angielski)

Rozpoczęte 2017/18: plan studiów (język polski i angielski)

Rozpoczęte 2018/19: Plan studiów (język polski i angielski); Program studiów

Rozpoczęte 2019/20: Plan studiów (język polski i angielski); Program studiów

 

Ulotka