Zasady kwalifikacji studentów WOiO PG na wyjazd na studia i praktyki w ramach programów ERASMUS+ od roku akademickiego 2018/19

Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-o-programie w zakładkach dotyczących programu ERASMUS+.

koordynator wydziałowy:    dr inż. Małgorzata Śmiałek-Telega

                                               pok. 314  tel. 58 347 26 14

                                               e-mail: smialek@pg.edu.pl

Ponadto na naszym wydziale obowiązują następujące zasady:

Procedura na rok akademicki 2018/2019, obowiązująca od dnia zatwierdzenia, tj. 16.03.2017

 1. O wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jest studentem drugiego stopnia. W przypadku studentów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Politechnika Gdańska - wymaga się ukończenia pierwszego semestru studiów drugiego stopnia na PG.
 2. Student zainteresowany wyjazdem powinien wskazać koordynatorowi wydziałowemu uczelnię oraz wydział, na którym chciałby studiować. Powinien to uczynić do końca stycznia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planuje wyjazd. Zaproponowanie uczelni nie obliguje studenta do wyjazdu ani nie gwarantuje, że student zostanie zakwalifikowany. Pozwoli to koordynatorowi na opracowanie propozycji umowy międzyuczelnianej, która zostanie przedstawiona uczelni partnerskiej do podpisu.  Po 31 stycznia można nadal ubiegać się o wyjazd na uczelnie, z którymi są podpisane umowy.
 1. Lista uczelni partnerskich, z którymi podpisano umowy można sprawdzać na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG lub bezpośrednio u koordynatora wydziałowego.
 2. Kandydat ubiegający się o wyjazd powinien do 10 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym planuje  wyjazd złożyć koordynatorowi uczelnianemu następujące dokumenty:
 • Formularz zgłoszenia na studia za granicą, dostępny na stronie moja.pg, wypełniony i dostarczony w formie wydrukowanej.
 • Wypełnioną i podpisaną tabelę porównawczą pokazującą zestawienie obowiązujących w czasie wyjazdu przedmiotów objętych programem studiów na Politechnice Gdańskiej oraz przedmiotów im równoważnych ujętych w LA na uczelni partnerskiej (Załącznik 1). Pozwoli to ocenić zgodność proponowanego Learning Agreement z obowiązującym programem studiów. Wzór tabeli przedstawiono poniżej: Załącznik 1 PDF, EXCEL
 • Ostateczną decyzję o tym, czy przedmiot studiowany na uczelni partnerskiej może być podstawą do zaliczenia przedmiotu na PG podejmuje prodziekan do spraw kształcenia. Czyni to na podstawie podpisu osoby prowadzącej przedmiot w tabeli stanowiącej Załącznik 1. W szczególnych przypadkach prodziekan może nie uznać równoważności przedmiotów. Decyzja musi być podjęta przed podpisaniem LA.

UWAGA! Możliwe jest zaliczenie na podstawie jednego przedmiotu z uczelni partnerskiej większej liczby przedmiotów na PG lub odwrotnie tzn. zaliczenie na podstawie kilku przedmiotów na uczelni partnerskiej jednego przedmiotu na naszej uczelni.

Kandydat powinien sprawdzić terminarz składania aplikacji do uczelni partnerskiej. W przypadku, gdyby aplikację należało złożyć wcześniej niż przed dniem pierwszego maja, należy zgłosić to koordynatorowi wydziałowemu. Procedura wyboru studentów nominowanych do wyjazdu na taką uczelnię zostanie przyspieszona.

Można również dostarczyć inne dokumenty, przydatne w procesie rekrutacji (list motywacyjny, certyfikaty językowe, dokumenty potwierdzające działalność na rzecz programu ERASMUS lub potwierdzające szczególne osiągnięcia).

 1. Wyboru studentów nominowanych do wyjazdu dokona Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
 • prodziekan ds. kształcenia WOiO,
 • koordynator wydziałowy programu ERASMUS+,
 • przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów.

Wymagania minimalne stawiane kandydatom:

 1. ukończony pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia;
 2. LA umożliwiający pokrycie przedmiotami studiowanymi za granicą minimum 50% punktów ECTS za przedmioty, które studiowane byłyby u nas.
 3. w przypadku osób, które ukończyły pierwszy stopień studiów poza PG, ukończony pierwszy semestr studiów drugiego stopnia na PG.
 4. Semestr studiów zostanie zaliczony bez długu punktowego jeżeli Student/Studentka zgromadzi za granicą wymaganą liczbę punktów ECTS za jeden semestr pobytu. Nie zwalnia to jednak takiej osoby od konieczności usunięcia różnic programowych w terminie ustalonym po powrocie z prodziekanem ds. kształcenia.
 5. W razie liczby chętnych, która przekroczy liczbę dostępnych miejsc w danej uczelni partnerskiej, kandydaci zostaną wyłonieni w ramach konkursu rozstrzyganego przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z algorytmem:

W % = 0,3 . LA% + 0,3 . SR% + 0,3 . ZJ % + 0,1 . IP%

gdzie:

LA – procent pokrycia programu studiów;

 

 

- ECTSz – liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty, które zostaną zaliczone u nas na podstawie zaliczeń uzyskanych za granicą zgodnie z LA,

- ECTSw – liczba wymaganych punktów ECTS (30 – jeden semestr, 60 – dwa semestry),

 • SR% – procent osiągnięcia maksymalnej średniej z ocen;

- sr – średnia ocen studenta obliczona z rozliczonych semestrów

 • ZJ% – procent opanowania języka wykładowego w kraju docelowym;

- zj = 6 gdy student posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka;

- zj = (3 – 5,0) czyli ostatnia ocena z języka uzyskana w ramach studiów;

- zj = 2 gdy student deklaruje słownie znajomość języka (punkty się nie sumują, wybieramy najkorzystniejszy wariant).

 

 • IP%– udział innych przesłanek

- ip = 1, gdy student działa w samorządzie;

- ip = 1, gdy student działa na rzecz programu ERASMUS+;

- ip = 1, gdy student może się poszczycić szczególnymi osiągnięciami;

- ip = 0, gdy żadne z powyższych nie ma miejsca.

Punkty za przesłanki się sumują.

vi. W przypadku uzyskania identycznych wartości - wybór kandydatów nastąpi w oparciu o losowanie.

vii. W razie gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby dostępnych miejsc na uczelni partnerskiej Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna nie będzie powoływana. Wystarczy wówczas spełnić wymagania minimalne. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do wyjazdu podejmie koordynator uczelniany w porozumieniu z prodziekanem ds. kształcenia.

6. Możliwe jest również ubieganie się o wyjazd po terminie 10 kwietnia, na uczelnie partnerskie, gdzie pozostaną jeszcze wolne miejsca. Wówczas decyduje kolejność dostarczenia stosownych dokumentów do koordynatora uczelnianego i spełnienie wymagań minimalnych.