Kierunki badań naukowych

Od 2012 roku Katedra Siłowni Okrętowych funkcjonuje pod zmienioną nazwą - Katedry Siłowni Morskich i Lądowych i jest jedną z 7 katedr Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Podstawą jej infrastruktury dydaktycznej są trzy laboratoria, w których realizowana jest większość prac naukowo-badawczych o charakterze eksperymentalnym: Laboratorium Paliw i Smarów, Laboratorium Diagnostyki Silników i Sprężarek Tłokowych oraz Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych.
Obecnie w etatowej obsadzie Katedry znajduje się 10 nauczycieli akademickich i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych. Zespół nauczycielski stanowi dwóch profesorów tytularnych, jeden doktor habilitowany, pięciu doktorów i dwóch magistrów z otwartymi przewodami doktorskimi. Każdy z nauczycieli specjalizuje się w zagadnieniach naukowych związanych z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń złożonych systemów energetycznych siłowni okrętowych i różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych.

Schemat organizacyjny Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Zespół pracowników Katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Stoją od lewej: mgr inż. Konrad Marszałkowski, dr inż. Piotr Bzura, dr inż. Roman Liberacki, mgr inż. Patrycja Puzdrowska, dr iż. Paweł Szymański, dr inż. Ryszard Zadrąg, mgr inż. Norbert Ochał, mgr Tomasz Hoła; siedzą od lewej: dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski (kierownik Katedry); prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, dr inż. Jacek Rudnicki

Przechodząc do charakterystyki badań naukowych prowadzonych na Katedrze przedstawiony zostanie, oczywiście tylko w telegraficznym skrócie, zakres podejmowanych zagadnień oraz zespoły badawcze mogące się poszczycić największymi sukcesami naukowymi.

A.  Badania energetyczne napędów okrętowych z turbinowymi i tłokowymi silnikami spalinowymi
      Zespołem kieruje prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korczewskiego. Zakres badań obejmuje następujące  zagadnienia naukowe: 
•    Modelowanie i symulacja numeryczna procesów energetycznych silników i maszyn roboczych;
•    Diagnozowanie układów mechanicznych okrętowych zespołów napędowych w warunkach eksploatacji;
•    Diagnozowanie silników okrętowych: tłokowych i turbinowych o ograniczonej podatności kontrolnej;
•    Endoskopia przemysłowa;
•    Systemy ekspertowe;
•    Odsiarczanie spalin silników okrętowych zasilanych paliwem pozostałościowym.

B.  Teoria i praktyka decyzyjnego sterowania. Tribologia
      Badania naukowe w tym zakresie prowadzi zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Jerzego Girtlera. Są one zorientowane na poniższe zagadnienia naukowe:
•    Zastosowanie teorii procesów semimarkowskich i statystycznej teorii decyzji w obszarze niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa siłowni okrętowych;
•    Modelowanie i badania procesów zużycia ślizgowych układów tribologicznych;
•    Badania i oceny działania urządzeń energetycznych.

C.  Teoria projektowania siłowni i układów technologicznych statków specjalnych
      Grupa naukowców kierowana przez dr. hab. inż. Damian Bocheńskiego specjalizuje się w zagadnieniach czysto projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów badawczych:
•    Badania energochłonności procesów eksploatacji statków specjalnych (pogłębiarki, statki rybackie, holowniki typu AHTS i PSV);
•    Badania wpływu rodzaju gruntu (różnych jego parametrów) na parametry pracy urządzeń odspajających i transportujących urobek;
•    Badania wpływu temperatury wody zaburtowej i prędkości pływania statku na efektywność pracy chłodnic poszyciowych (typu ang. „box cooler”), sformułowanie zaleceń projektowych;
•    Zastosowanie metod i modeli probabilistycznych w projektowaniu siłowni i układów technologicznych statków specjalnych.

Gwarancją profesjonalnej działalności Katedry są uzyskane certyfikaty, w tym miedzy innymi:
•    Polskiego Rejestru Statków – w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych paliw i olejów smarowych oraz badań diagnostycznych silników spalinowych i sprężarek;
•    Armatorów, a nawet koncernów silnikowych zlecających Katedrze badania diagnostyczne silników okrętowych.
   

Certyfikaty i referencje uzyskane przez Katedrę Siłowni Morskich i Lądowych