Audit zewnętrzny Polskiego Rejestru Statków (PRS)

W dniu 06.09.2018 r. odbył się audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków (PRS). Katedra otrzymała pozytywną rekomendację na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Certyfikat zostanie umieszczony na stronie w terminie późniejszym.

 

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

(dawniej: Katedra Technologii Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych, 
Katedra i Zakład Technologii Okrętów Wydziału Budowy Okrętów, Zakład Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego)

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. ndzw. PG, pok. 232

Zespół : 25 osób,

Lokalizacja: Parter, I i II piętro budynku WOiO PG.

Profil badawczy Katedry

Od momentu powstania obszar zainteresowań naukowo-badawczych Katedry konsekwentnie obejmował zagadnienia procesów wytwarzania i utrzymania obiektów oceanotechnicznych. Szczegółowy opis kierunków badawczych – w zakładce BADANIA.

Dla utrzymania kadry oraz laboratoriów Katedra podejmuje szereg działań o charakterze komercyjnym, nawiązując współpracę z tradycyjnymi firmami sektora stoczniowego, a także z grupą firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Profil dydaktyczny Katedry

Programowo  dydaktyka Katedry obejmuje technologię budowy i remontów kadłubów okrętowych, problematykę wyposażenia okrętowego oraz ekonomiki i organizacji produkcji okrętowej. Rozwinęło się również spawalnictwo okrętowe, a następnie materiałoznawstwo okrętowe, a także problematyka technologiczno- wytrzymałościowa oraz metrologia okrętowa. Na studiach magisterskich prowadzimy zajęcia z zakresu problemów pękania konstrukcji kadłuba, wytrzymałości eksploatacyjnej, działalności Towarzystw Klasyfikacyjnych, analiz światowych rynków okrętowych, systemów dokumentacji technologicznej w budowie kadłuba, powtórnie wybranych problemów organizacji i zarządzania oraz początki nauki o problemach i systemach jakości. Do programów zajęć włącza się zagadnienia nowych materiałów i technologii takie jak spawanie laserowe czy stalowe panele typu sandwich. Prowadzone są wszystkie formy zajęć tzn. wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty przejściowe i prace dyplomowe. Obok tego Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku „Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej” – między innymi z przedmiotów: Inżynieria i Zarządzanie Jakością, Organizacja Produkcji, Przygotowanie Technologiczne Produkcji Okrętowej, łącznie z prowadzeniem prac dyplomowych.

Począwszy od 2004 roku Katedra realizuje studia podyplomowe pod nazwą Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM). Absolwenci o tej specjalności są bardzo potrzebni we wszystkich dziedzinach gospodarki polskiej. Studia dzięki rozbudowanemu programowi zajęć cieszą się dużym uznaniem oraz dużą renomą do chwili obecnej .