Rozwój Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

(dawniej: Katedra Technologii Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych, 
Katedra i Zakład Technologii Okrętów Wydziału Budowy Okrętów, Zakład Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego)

Wprowadzenie

Tuż po II wojnie światowej Dekretem Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 roku utworzono Politechnikę Gdańską, w skład której weszły 4-ry wydziały: Inżynierii Lądowej, Mechaniczno-Elektryczny, Chemiczny i Budowy Okrętów. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 16 marca 1946 roku powołano 12 okrętowych katedr specjalistycznych, spośród których m.in. problematyką technologiczna w różnym zakresie zajmowały się:

  • Katedra Architektury Okrętów oraz Mechaniki Wiązań Okrętowych (prof.ndzw. inż. Aleksander Potyrała),
  • Katedra Budowy i Projektowania Okrętów (prof.zw. inż. Aleksander Rylke),
  • Katedra Budowy i Projektowania Statków Rzecznych i Małych Statków Morskich,
  • Katedra Spawalnictwa i Wykonywania Ustrojów Stalowych (z-ca prof.inż. Leon Dreher).

Realizowana dydaktyczna problematyka technologiczna była wbudowana w główne przedmioty wykładowe wymienionych katedr. Największy udział tej problematyki zaznaczał się w Katedrze Architektury Okrętów, która później przerodziła się w Katedrę Konstrukcji Okrętów.

Powstanie i rozwój Katedry

Katedra Technologii Okrętów wyodrębniła się w roku 1952 z Katedry Konstrukcji....