Polityka jakości

 

System Zarządzania Jakością Katedry i Laboratorium Katedry zgodny z wymaganiami norm: PN - EN ISO 9001 i PN – EN ISO/IEC 17025 jest utrzymywany i doskonalony w celu zwiększenia zdolności w zaspakajaniu rosnących wymagań klientów oraz rynku.

Drogą wiodącą do osiągnięcia zamierzonego celu jest podejmowanie następujących działań:

 • stwarzanie możliwości rozszerzania zakresu świadczonych usług poprzez wdrażanie nowych
  i doskonalenie dotychczasowych metod badań naukowych - w tym podnoszenie jakości prac laboratoryjnych,
 • realizacja przez Kierownictwo i pracowników Laboratorium dobrej praktyki profesjonalnej zapewniającej wysoką jakość badań i wzorcowań w usługach świadczonych klientom zgodnie z ich wymaganiami i/lub wymaganiami różnorakich obowiązujących standardów,
 • branie udziału w różnego rodzaju programach badawczych krajowych
  i międzynarodowych,
 • dążenie do praktycznego zastosowania osiąganych wyników w przemyśle,
 • szersze promowanie osiągnięć Katedry poprzez publikowanie jej osiągnięć na forum krajowym
  i międzynarodowym,
 • organizowania projektów szkoleniowych takich jak: (studia podyplomowe, kursy weekendowe, i inne),
 • ciągłe doskonalenie kadry naukowo - badawczej w tym zdobywanie stopni naukowych,
 • zapewnienie niezbędnych szkoleń dla wszystkich pracowników Katedry
  i Laboratorium w zakresie najnowszych osiągnięć technik i narzędzi pomiarowych oraz osiągnięć naukowo badawczych (np. poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach).

Kierownik Katedry deklaruje, że zaangażowana i kompetentna kadra doświadczonych i wysoko kwalifikowanych pracowników związanych z działalnością dotyczącą badań
i wzorcowań jest i będzie zaznajomiona z dokumentacją dotyczących badań i stosuje politykę i procedury, każdy w obszarze działalności swojej pracy.

Kierownictwo Katedry zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji Polityki Katedry oraz do zachowania zgodności i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania z normami PN - EN ISO 9001 i PN - EN ISO/IEC 17025.

Kierownik

Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa 

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG