Konkurs RINA-KORAB 2017

Komisja Konkursu RINA-KORAB ogłosiła wyniki I etapu. na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2017 Komisja Konkursu RINA-KORAB 2017 zakwalifikowała do finału cztery następujące prace:

(w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

Agata Ołdakowska-Gruchała

„Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych.”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler

Katarzyna Pastwa

„Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej”, promotor pracy: dr inż. Maciej Kahsin

Alicja Sabady

“Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation – SSIV case study”, promotor pracy: dr inż. Maciej Kahsin

Andrzej Siedlecki

„Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

Komisja wnioskuje, aby publiczna prezentacja odbyła się zgodnie z przyjętym Harmonogramem, to jest we czwartek 16 marca 2017, w godzinach popołudniowych.