PATRONAT

Słuchacze studiów biorąc aktywny udział w zajęcich mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej. Jest ona w części Europy najszerzej rozbudowywanym przedstawicielem OZE. W związku z tym, że UE ustaliła kwoty zielonej energii w systemie energetycznym. Państwa członkowskie UE muszą zapewnić określone pułapy energii z OZE. Opublikowana w zeszłym roku strategia energetyczna Polski zakłada w miksie energetycznym 10GW pozyskanych z MEW do roku 2040. Projekty rozwijane w Europie odbywają się przy udziale przemysły polskiego, głównie z sektora gospodarki morskiej. W Polsce produkuje się kable energetyczne, wieże, fundamenty, statki do konstrukcji  obsługi farm wiatrowych. Studia dedykowane są absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

Czas trwania nauki 2 semestry

Termin rozpoczęcia studiów Październik 2020
Termin składania dokumentów do 15.08.2020 r., skan formularza oraz dyplomu drogą mailową z podpisem: imię_nazwisko_MEW_II lub III
Wymagania wstępne
■ ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
złożenie formularza zgłoszeniowego
W sytuacjach szczególnych, dyplomy ukończenia studiów wraz z dowodem wpłaty za przedmiotowe studia można dostarczyć na pierwszych zajęciach.
Zasady naboru
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna (limit miejsc 40 osób). Minimalna liczba zakwalifikowanych słuchaczy 25 osób.
Liczba godzin
Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie około 144 godzin, zajęcia prowadzone są w piątki, w godz. 17.00÷20.30 i soboty, w godz. 9.15÷17.00 (z przerwą na obiad). Weryfikacja efektów kształcenia polega na zdaniu egzaminu końcowego oraz przedstawieniu pisemnego opracowania dotyczącego morskiej energetyki wiatrowej . Raport oraz ilustrujące go wystąpienie seminaryjne (wygłoszenie prezentacji PowerPoint), może zostać przygotowane w grupach.
Opłaty
5 600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 2 800 zł (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15go lutego 2021 ).
Wpłaty
Politechnika Gdańska
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. : 56 1090 1098 0000 0001 4322 7021
Tytułem: Imię i Nazwisko, nr zadania 033849
Świadectwo ukończenia nauki
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności Morska energetyka wiatrowa jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego, zaliczenie raportu zawierającego opracowane przez zespół wybrane zagadnienie przedmiotowe oraz jego seminaryjna prezentacja.
Informacja i zgłoszenia
Kontakt:
Z-ca Kierownika studiów
mgr inż. Wojciech Olszewski
sekretariat studiów pokój 230
budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
kom. +48 604 684 118,  e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl
Kierownik studiów
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej