III KONFERENCJA Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17

III KONFERENCJA

Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17

19.10 - 28.10.2017

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika

 

ZAPROSZENIE

Po dwóch udanych edycjach, Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić zainteresowanych studentów (i ich opiekunów) do udziału w  III Konferencji „Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych STUKNUT 2017”. Celem Konferencji jest umożliwienie studentom uczestniczącym w działalności kół naukowych prezentacji osiągnięć z zakresu teorii i praktyki z dziedzin związanych z szeroko rozumianą techniką, w tym: mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, inżynierią materiałową, transportem, inżynierią bezpieczeństwa, telekomunikacją, informatyką, a także biomechaniką, inżynierią biomateriałów, inżynierią biomedyczną, ochroną środowiska, zarządzaniem projektami itp.

Tak jak podczas dwóch pierwszych edycji, III Konferencja odbędzie się na pokładzie żaglowca STS „POGORIA”.

I podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach Konferencji, referaty będą prezentowane podczas rejsu STS „POGORIA” po wodach Morza Liguryjskiego.

 

Rejs odbędzie się w  terminie od 19.10 do 28.10.2017 r. z zaokrętowaniem w porcie Nicea. Port wyokrętowania (opcjonalnie San Remo, Imperia, Genua, Livorno) zostanie podany w komunikacie nr 2.

Uczestnicy Konferencji będą zakwaterowani w kubrykach 8-, 10-, 12-osobowych i oprócz udziału w Konferencji stanowić będą załogę wykonującą wszelkie prace związane z funkcjonowaniem żaglowca (wachty nawigacyjne, prace kuchenne, prace porządkowe itp.). Z przebiegiem poprzedniej konferencji (zakwaterowanie, obowiązki, atmosfera, sposób prezentacji referatów) można zapoznać się w sprawozdaniach uczestników konferencji reprezentujących koła naukowe różnych uczelni.

Sprawozdania dostępne na stronach internetowych:

III KONFERENCJA

Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’17

19.10 – 28.10.2017

 

KOMUNIKAT Nr 1

                                                                                                                                              

Organizator:

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski - Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Michał Woźniak -  Politechnika Wrocławska,

dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. - Akademia Morska w Gdyni,

dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. -  Akademia Górniczo-Hutnicza,

dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko - Politechnika Gdańska,

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska,

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. -  Politechnika Gdańska.

 

Komitet Organizacyjny:

Marek Dzida - przewodniczący

Małgorzata Bikonis - sekretarz

Janusz Kozak - członek

Wiesław Tarełko - członek

 

Biuro Konferencji:

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,

email: stuknut@pg.gda.pl, www.oio.pg.edu.pl

tel.: +48 58 347 21 91

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Wyniki prac naukowych bądź aplikacyjnych, będące rezultatem działalności studenckich kół naukowych w zakresie szeroko rozumianej techniki, w tym: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, transporcie lądowym, powietrznym i morskim, telekomunikacji, informatyki, a także biomechaniki, inżynierii biomedycznej, ochrony środowiska, zarzadzania projektami itp.

 

UCZESTNICY KONFERENCJI ORAZ PREZENTACJE REFERATÓW

Założeniem Konferencji jest udział studentów i doktorantów w liczbie przekraczającej 60% ogółu uczestników. Nauczyciele akademiccy opiekujący się rozwojem naukowym studentów mogą wziąć udział w konferencji pod warunkiem udziału 2 studentów z referatami, przy czym każdy ze studentów musi zaprezentować 1 referat (referaty mogą być wspólne z opiekunami). Nie przewiduje się uczestnictwa w konferencji studentów lub doktorantów bez referatów.

Referat powinien być przygotowany w programie Power Point, zaś czas jego prezentacji nie powinien przekraczać 15 min. Organizatorzy zapewniają dostępność laptopa oraz rzutnika.

 

PUBLIKACJE

Tak jak w poprzedniej edycji, organizatorzy zamierzają opublikować prace, które przeszły pozytywnie proces recenzji w uznanych czasopismach naukowych znajdujących w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. W zależności od zakresu tematycznego oraz poziomu naukowego, artykuły opracowane na podstawie przedstawionych prezentacji  zostaną opublikowane m.in. w następujących czasopismach: „Mechanik” (11 punktów - lista czasopism punktowanych MNiSW); „Przegląd Mechaniczny” (8 punktów - lista czasopism punktowanych MNiSW); „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (5 punktów - lista czasopism punktowanych MNiSW).

 

WAŻNE TERMINY

 • rejestracja uczestnictwa i złożenie streszczenia referatu –  30.03.2017
 • zawiadomienie o zakwalifikowaniu referatów –  15.04.2017
 • złożenie pełnych tekstów referatów – 15.05.2017
 • wniesienie opłaty konferencyjnej –  15.05.2017
 • komunikat nr 2 – 10.10.2017
 • rozpoczęcie konferencji – 19.10.2017

 

PLANOWANY PRZEBIEG KONFERENCJI

 • 18.10.2017 – wyjazd z Polski autobusem z Gdańska (we wczesnych godzinach rannych) przez Warszawę, Gliwice do Nicei,
 • 19.10.2017 – zaokrętowanie na żaglowiec Pogoria oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa,
 • 20.10 – 27.10.2017 – rejs żeglarski po akwenie Morza Liguryjskiego z odwiedzeniem 2 portów (opcjonalnie: Calvi (Korsyka), Monte Carlo, Antibes, St. Tropez) z jednoczesnymi codziennymi sesjami konferencyjnymi,
 • 28.10.2017 – wyokrętowanie z żaglowca oraz wyjazd do Polski autobusem (w późnych godzinach wieczornych) z portu wyokrętowania (opcjonalnie San Remo, Imperia, Genua, Livorno) przez Gliwice oraz Warszawę do Gdańska.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 2450,-zł i zawiera wszelkie koszty związane z:

 • dojazdem z Polski do portu zaokrętowania,
 • dojazdem z portu  wyokrętowania do Polski,
 • wyżywieniem od zaokrętowania do wyokrętowania,
 • zakwaterowaniem na żaglowcu kubrykach 8-, 10-, 12-osobowych.

 

Opłata konferencyjna zawiera również koszty związane z publikacją artykułów  w uznanych czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (dotyczy tylko artykułów, które przeszły pozytywnie proces recenzji).

Opłata konferencyjna nie zawiera ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 31.05.2016 na konto Konferencji:

BZ WBK  40 1090 1098 0000 0001 2023 3750, z adnotacją: „Konferencja STUKNUT’17 –

imię i nazwisko”.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres stuknut@pg.gda.pl wypełniając kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia

 

ZWOLNIENIE OD OPŁATY KONFERENCYJNEJ

Organizatorzy konferencji przewidują zwolnienie od opłaty konferencyjnej jednego studenta I lub II stopnia studiów, który zaproponuje najlepszy referat. Decyzję o zwolnieniu od opłaty konferencyjnej podejmie Komitet Naukowy na podstawie:

 • otrzymania pełnego tekstu artykułu zakwalifikowanego do publikacji  w uznanym czasopiśmie naukowym,
 • oceny merytorycznej artykułu (zawartość merytoryczna, oryginalność, samodzielność przeprowadzonych badań).

 

INFORMACJE DODATKOWE

Ze względów formalnych, każdy uczestnik Konferencji jest zobowiązany:

 • zapoznać się z „Vademecum żeglarza”, który można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.pogoria.pl (zawiera informacje dotyczące m.in.: niezbędnego ubioru i ekwipunku na czas rejsu, sposobu pakowania, wyposażenia koi do spania),
 • wypełnić „Kartę zgłoszenia na rejs STS POGORIA” dostępną na stronie internetowej pod adresem www.pogoria.pl,
 • ubezpieczyć się od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dostarczyć kartę zgłoszenia oraz kopię polisy ubezpieczeniowej do sekretariatu konferencji do dnia 15.10.2017.

Komunikat w wersji pdf