Informacja dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunek Transport prowadzony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Transport prowadzonego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w formie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Transport i logistyka.

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunek Transport, prowadzony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej stają się studentami kierunku o nazwie Transport i logistyka i studiują według programów studiów określonych w załącznikach nr 7 i 8 do Uchwały Senatu PG nr 339/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r.

We wszystkich obowiązujących Uchwałach Senatu Politechniki Gdańskiej z załącznikami, Zarządzeniach Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Pismach Okólnych Rektora Politechniki Gdańskiej, dotyczących kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych, nazwę kierunku Transport, prowadzonego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, należy rozumieć jako Transport i logistyka.

Zmiana ta została wprowadzona na podstawie art. 214 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669) oraz stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zdublowanych nazw kierunków studiów.

Uchwała Senatu PG w wyżej wymienionej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Wydziału  Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej https://oio.pg.edu.pl/.