Koła w ruchu - projekt wsparcia pomorskich organizacji studenckich

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji projektu "Koła w ruchu - projekt
wsparcia pomorskich organizacji studenckich", który będzie realizowany
od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie  w ramach
zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja
szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych
działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób
kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.
Projekt  przewiduje objęcie wsparciem 48 osób reprezentujących od 15 do
30 organizacji naukowych.

Jest to II edycja projektu zainaugurowanego w 2018 roku. W ramach
ubiegłorocznej edycji powstała strona www.kolawruchu.pl, która jest przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a
także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

II edycja projektu została tak zmodyfikowana aby jeszcze bardziej
odpowiadać na potrzeby studentów działających w organizacjach
studenckich. Projekt będzie składał się z kilku etapów:

*I MEETUP* - czyli spotkanie networkingowe, którego celem będzie
zapoznanie się osób biorących udział w projekcie. Pozwoli to na
efektywniejsza prace podczas warsztatów oraz lepszy dobór osób do
wspólnych projektów.

*II SZKOLENIA:*
1. Szkolenie z zakresu pracy projektowej

2. Szkolenie pt. „Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego"

3. Szkolenie z zakresu pracy w grupie

4. Szkolenie z zakresu przywództwa

*II WYMIENNIKOWNIA WIEDZY* – członkowie kół za pomocą platformy będą
proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 3 warsztaty,
które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w
przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

* III OPRACOWANIE POMYSŁU I WDROŻENIE PROJEKTU NAUKOWEGO* - W kolejnym
etapie uczestnicy projektu dobiorą się w 3-4 interdyscyplinarne zespoły
w ramach których będą pracować nad wspólnym projektem naukowym. Każdy z
zespołów będzie miał do dyspozycji budżet –*_ 3000 zł
brutto._* Wsparciem dla działań grup będą mentorzy, którzy posiadając
doświadczenie w realizacji projektów będą konsultować i wspierać
realizację pomysłów. Dodatkowo Fundacja PSC zagwarantuje wsparcie
logistyczne (rozliczenie zgodnie z przepisami prawa). Po zakończeniu
tego etapu uczestnicy przystąpią do wdrażania zaplanowanych działań i
oceny ich skuteczności. Wszystko to odbędzie się w oparciu o wiedzę i
umiejętności przekazane podczas warsztatów i przy wsparciu mentorów.

* IV UDZIAŁ W PODSUMOWUJĄCYM „WARSZTACIE HURRA!”* - podczas którego
studenci będą prezentować swoje projekty przed interesariuszami
projektów, Mentorami, ekspertami Fundacji PSC oraz przedstawicielami
zainteresowanych uczelni. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się
doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe
trudności a co pomagało w realizacji zadań.

*V STWORZENIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK *- podczas Warsztatu Hurra
zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą
być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie
opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

Link do zapisów:
https://docs.google.com/forms/d/1Q5L_vo9Dls1N9THEzGtqQJeqrUyviN3rffRooFTlZkE/viewform?edit_requested=true

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły:
www.kolawruchu.pl <http://www.kolawruchu.pl/>
www.fundacjapsc.pl <http://www.fundacjapsc.pl/>

W razie pytań można kontaktować się z Panią Patrycją Rajek
z Fundacji Pomeranian Students' Coalition*
www.fundacjapsc.pl <http://www.fundacjapsc.pl/>