Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy,
projekt, pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w
Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w
wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem
zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu
doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w
recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism
naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej
konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy
studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający
tytułu naukowego – doktora.
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o
profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z
międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas
międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane
wystąpienie.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi
swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod
warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”.
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt
innowacyjny.
4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej
(plik Word i PDF) na adreshk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w
wersji papierowej - sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi
danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz
oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani
oceniane przez recenzentów.
6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3
Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail
hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia
Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane
zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed
zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu
magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na
stronie internetowejhttp://www.debiut.buzek.pl iwww.buzek.pl
12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego
artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie
się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na
początku 2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą
mailową lub pocztą.
13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją
przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14. Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący - (Biuro Posła do PE prof. Jerzego
Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772;hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry
Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,roz2@polsl.pl,aleksandra.kuzior@polsl.pl,


Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony,
a bibliografia na końcu.
Ponadto na stroniehttp://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie
www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy –
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do
prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.