Nabór wniosków na „ABS SCHOLARSHIP” – wybór najlepszych studentów WOiO PG w roku akademickim 2019/2020

Po raz ósmy amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznaje stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG na sumę 7500 dolarów amerykańskich. Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzców czeka możliwość odbywania stażu w biurach ABS w Gdańsku lub w Londynie.

Jeżeli masz dobre osiągnięcia w nauce i jesteś zaangażowanym i pilnym studentem możesz złożyć wniosek o stypendium ABS do dnia 31 października 2020 r. Wniosek musi zawierać CV oraz list motywacyjny zawierający odpowiedź na pytanie „dlaczego ja mogę zostać stypendystą obecnej edycji stypendium ABS ?”, a odpowiedź należy uzasadnić i udokumentować. Najlepiej na jednej stronie formatu A4. Do konkursu mogą przystąpić zarówno studenci studiów pierwszego jak i drugiego stopnia, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry na WOiO w trakcie obecnych lub wcześniejszych studiów na kierunkach oceanotechnika lub transport. Studenci kierunku oceanotechnika lub transport, którzy wcześniej ukończyli studia na kierunku energetyka na WOiO również mają prawo do wzięcia udziału w Konkursie.

3 najlepszych studentów zostanie wybranych przez Komisję Konkursową, każdy z nich otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 2500 dolarów amerykańskich (brutto) a wyniki Konkursu będę ogłoszone  w dniu 10 listopada 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną - Wnioski należy złożyć elektronicznie na adres dziekoce@pg.edu.pl

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak DNV GL, ABS, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”. Zachęcamy naszych studentów do aktywnego zaangażowania w procesie kształcenia w okresie studiów, które jest zauważane i wynagradzane Bez wątpienia, uznanie dla naszych studentów i absolwentów przez otoczenie gospodarcze i przemysłowe, zarówno w kraju jak i poza granicami (m. in. w ramach takich konkursów jak RINA-KORAB, ABS, REMONTOWA oraz OiO4um) jest także zasługą kadry dydaktycznej i naukowej Wydziału za co składamy podziękowania.

Kolegium dziekańskie WOiO PG