Program ABSOLWENT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych    rozpoczął w 2017 roku realizację pilotażowego   programu „ABSOLWENT".

Program jest ofertą współpracy na rzecz  wyrównywania  szans  niepełnosprawnych studentów realizujących ostatni rok nauki w  szkole  wyższej  lub absolwentów,  adresowaną do szkół wyższych bądź partnerstw szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc obejmująca zaplanowanie wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia niepełnosprawnych studentów lub absolwentów.

Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.

 

Licząc na wspólne działania zapraszamy do udziału w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w dniu 28 kwietnia 2017 roku konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT".

Termin  złożenia  wniosków  w  ramach  konkursu  upływa  z  dniem  30  czerwca  2017  roku.

Celem programu „ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

UWAGA! Program realizowany jest  w  trybie  konkursów  ogłaszanych  przez  Zarząd   PFRON. Ogłoszenia o  konkursach  zostaną  zamieszczane  w  Biuletynie  Informacji    Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

 

I.  Kto może otrzymać dofinansowanie  z  PFRON

 

Wnioskodawcami w  ramach  programu  (tj. podmiotami  uprawnionymi  do  ubiegania  się o przyznanie pomocy finansowej) są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych  biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia.

Uwaga!     Warunkiem     złożenia      wniosku,   w   przypadku    organizacji    pozarządowej,   jest statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają  osobowości  prawnej   (np. koła,  oddziały),   Wnioskodawcą   jest   zarząd   główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek  organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość  prawną.

Wnioskodawców,   którzy    składają    wniosek    wspólny,    na    etapie    składania    wniosku o dofinansowanie, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu.

 

lI. Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu

 

Beneficjentami ostatecznymi programu są:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej;

Uwaga! Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Przez ·absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub. uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.

 

IlI. Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnospra wnych

 

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • Obszaru A - zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:

>   koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;

>   koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

>   koszty     likwidacji     barier    transportowych,   technicznych,   w    komunikowaniu     się i w dostępie do informacji,niezbędnych do aktywizacji zawodowej;

  • Obszaru B - podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

>   w  przypadku  zadania  1 (zdobycie      uprawnień  zawodowych),     w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;

>   w     przypadku     zadania     2     (kursy           szkolenia       zawodowe,     specjalizacyjne),

w szczególności:

  1. koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
  2. koszty    zakwaterowania     i wyżywienia      w    okresie   trwania     kursu/szkolenia

- w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;

> w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:

  1. koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),
  2. koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy  w zakresie  czynności  ułatwiających  komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania   przez   pracownika    w    miejscu    stażu    (nie    więcej    jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia).
  • Obszaru C - wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności,wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu w ramach obszarów  B  i C programu,  mogą  otrzymać  ze  środków  programu  dodatek  motywacyjny  w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza językamigowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem,  opieką nad osobą zależną.

Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Uwaga !  Dodatek motywacyjny  nie przysługuje  osobom  posiadającym  orzeczenie  o lekkim stopniu  niepełnosprawności.

Warunek nie dotyczy osób z orzeczonym  lekkim stopniem  niepełnosprawności z uwagi na długotrwale naruszoną sprawność fizyczną i psychiczną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących  aktywizacji  zawodowej  osób niepełnosprawnych.

 

  1. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków

 

Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Uwaga! W ogłoszeniu o konkursie zostaną umieszczone dodatkowo informacje dotyczące między innymi: ewentualnego wymaganego wkładu własnego, warunków realizacji programu, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację programu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze wniosków uwzględniających najlepsze efekty  realizacji programu (w tym: liczba beneficjentów ostatecznych, czas zatrudnienia beneficjentów ostatecznych i koszt).

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców - w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

 

  1. Decyzje finansowe PFRON

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.

Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

 

Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.