Stypendia dla studentów I roku studiów I stopnia

Podobnie jak w latach poprzednich studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. 

Wniosek należy złożyć do poniedziałku 30 listopada 2020 r. Pod uwagę będą brane przede wszystkim sukcesy twórcze, a także wybitne wyniki w nauce. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendia te przyznawane są nieprzerwanie od 2013 r. z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej (WFS PG). Wówczas to władze naszej uczelni - wychodząc naprzeciw zapowiedziom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - stworzyły możliwość przyznawania stypendiów wyróżniającym się studentom pierwszego roku za ich osiągnięcia i wybitne wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym.

Zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów z Własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej - stypendia za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce nie mogą być przyznawane osobom pobierającym z tego tytułu stypendia pochodzące ze środków budżetu państwa.

Od 2016 r. Politechnika Gdańska realizuje, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, kolejny projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, przewidziany na lata 2016-2021. 

Stypendia przewidziane w puli na rok akademicki 2020/2021 wynoszą 750 zł miesięcznie. Aby je uzyskać, należy przesłać wypełniony wniosek na adres: wfs@pg.edu.pl. W treści wniosku należy wykazać m.in. swoje wyniki z egzaminów maturalnych, średnią ocen oraz inne osiągnięcia (np. udział w olimpiadach i konkursach) wraz z dokumentami potwierdzającymi oraz wskazać ewentualne uczestnictwo w projekcie „Zdolni z Pomorza”.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego. Termin nadsyłania wniosków upływa 30 listopada 2020 r.

Wniosek pobrać można z nastepującej strony: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/stypendia-dla-zdolnych-studentow-i-roku-politechniki-gdanskiej