Na Politechnice Gdańskiej (PG) trwa dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na wybranych kierunkach, m. in. na te, które są prowadzone przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO). Gdy trwał pierwszy nabór na studia, było ustalone że WOiO łączy się z Wydziałem Mechanicznym PG, a więc wielu kandydatów nie wybrało wydziału, którego przyszłość była pod znakiem zapytania. WOiO jednak pozostał w strukturze PG, a druga tura rekrutacji rusza we wrześniu. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy warto studiować na kierunkach prowadzonych na WOiO PG?

Dylematy wyboru

Wybór kierunku studiów często jest związany z pozycją absolwentów danego kierunku w aktualnym stanie rynku, co odbija się następnie na prestiżu i uznaniu wśród społeczeństwa. W tym kontekście możliwości zatrudnienia oraz wysokość zarobków to kryteria, które najczęściej są brane pod uwagę. Jednocześnie, przy wyborze kierunku studiów, pojawia się dylemat wyboru uczelni wyższej, która najlepiej kształci studentów i przygotowuje ich do przyszłej pracy. Wówczas rankingi oraz opinie absolwentów i studentów mogą być przydatnymi narzędziami do tej oceny.

Jaka jest pozycja absolwentów kierunków prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej na rynku? Jak przemysł ocenia ich poziom wiedzy, umiejętności i kompetencje, a co za tym idzie jakie są ich zarobki? Jak długo absolwent WOiO PG czeka na zatrudnienie? Jak wypada WOiO PG oraz kierunki studiów na tym wydziale w rankingach? Jak sami studenci i absolwenci oceniają kształcenie na tym wydziale?

Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania jedynie przez pryzmat danych statystycznych, nie biorąc pod uwagę żadnych subiektywnych ocen. Jedynie wspomnieć można, że zdecydowana większość specjalności prowadzonych na WOiO PG w ramach kierunków oceanotechnika, transport, energetyka oraz inżynieria morska i brzegowa mają charakter unikatowy w skali kraju.

Rynek wynagradza absolwenta w zależności od swoich potrzeb

Na początku można sięgnąć do danych z ELA - Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni, na podstawie których Forbes tak sformułował najnowsze wyniki dotyczące zarobków absolwentów wyższych uczelni (22 lipca 2019 r.): „Wysokie pozycje kierunków informatycznych i okołoinformatycznych nie dziwią. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej rośnie bowiem zapotrzebowanie na specjalistów z tych obszarów. Ale są też inne kierunki techniczne, które dają zarobić ponad 7 tys. zł brutto – mowa tu o górnictwie i geologii (Politechnika Śląska), oceanotechnika (Politechnika Gdańska), mechatronika (Uczelnia Jana Wyżkowskiego w Polkowicach), inżynieria środowiskowa (Uniwersytet Opolski) czy energetyka (Politechnika Poznańska)”. Na podstawie badań ELA, wśród kierunków technicznych i pod względem wysokości zarobków absolwentów najbardziej zauważalne są m. in. automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, oceanotechnikaenergetyka, mechatronika i elektronika.

Warto zauważyć, że ogólnie absolwenci Politechniki Gdańskiej zajmują wysokie miejsca w rankingach dotyczących wynagrodzenia. Firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak przeanalizowała wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 r. nie przekraczał jednego roku. Ci, którzy mogą pochwalić się dyplomem PG uplasowali się w nim na piątym miejscu pod względem miesięcznych wynagrodzeń całkowitych i na trzecim wśród absolwentów uczelni technicznych.

Jaka jest pozycja WOiO PG na świecie i jaka jest jego relacja z przemysłem?

W kwietniu 2019 r. na spotkaniu inauguracyjnym International Visibility Project (IntVP) wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poinformował uczestników i rektorów uczelni wyższych o tym, że „wśród 100. najlepszych na świecie w Rankingu Szanghajskim znajdują się: UW (fizyka i matematyka), UJ (farmacja), AGH, PWr. i PŚl. (górnictwo), PG i UM w Gdyni (oceanotechnika)”. Rzeczywiście według rankingu Szanghajskiego w dyscyplinie „Marine/Ocean Engineering”, PG od dwóch lat jest widoczna i znajduje się w gronie 50 najlepszych uczelni na świecie. 

Warto dodać, że WOiO jako jeden z dwóch wydziałów morskich na świecie jest członkiem korporacyjnym Royal Institute of Naval Architects (RINA) i jednocześnie jest członkiem WEGEMT (European Association of Universities in Marine Technology), w którym odgrywa ważną rolę w jego komitecie sterującym. Jest wydziałem znanym i uznanym w zakresie oceanotechniki, transportu morskiego oraz energetyki morskiej, także dla koncernów międzynarodowych, biur projektowych, towarzystw klasyfikacyjnych, stoczni i zakładów produkcyjnych działających w sektorze przemysłu morskiego. Współpraca WOiO z takimi instytucjami lub firmami jak FORUM OKRĘTOWE, General Electric, DNV GL, Deltamarin, Ulstein, Wartsila, REMONTOWA, American Bureau of Shipping (ABS), CRIST, POLBOAT, PRS, CTO, DAMEN, PORT GDAŃSK, CADOR, DORACO, NED Project, NAVA, StoGda, IterLAN, MESCO, PROCAD, Engineering Design Centre i Instytut Lotnictwa potwierdza, że przemysł i otoczenie gospodarcze wysoko cenią absolwentów WOiO.

Absolwenci WOiO na tle absolwentów innych wydziałów PG

Wróćmy teraz do samej PG biorąc pod uwagę raporty z badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej opracowane przez Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej. W analizie brane są pod uwagę raporty z ostatnich 6 lat dot. absolwentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2010-2016. Analizę można rozpocząć od poziomu wynagrodzenia absolwentów. Podsumowanie poziomu zarobków absolwentów WOiO w różnych kategoriach płacowych na tle innych absolwentów PG dla roczników jest przedstawione na wykresie 1. Jak z niego wynika, absolwenci WOiO w wyższych kategoriach płacowych zajmują zdecydowanie lepszą pozycję.

Wykres 1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego absolwentów WOiO na tle pozostałych absolwentów PG dla roczników 2011-2016

Drugi przeanalizowany parametr to zatrudnienie. Wykres 2 przedstawia odsetek absolwentów aktywnych zawodowo według ukończonego wydziału na PG w latach 2010-2016. Ostatnie badania (roczniki 2015 i 2016) pokazują, że odsetek osób pracujących w momencie przeprowadzania badania były najwyższe wśród absolwentów WETI, a następnie WOiO!

Wykres 2. Odsetek absolwentów aktywnych zawodowo według ukończonego wydziału na PG

W trzeciej kolejności badamy co sądzą absolwenci WOiO o swoim wydziale? czy są zadowoleni z ukończonego wydziału na którym studiowali? Ponownie porównujemy ich odpowiedzi z odpowiedziami udzielonymi przez pozostałych absolwentów PG.

Na pytanie czy jest Pan/Pani zadowolony/a z ukończonego wydziału „Zdecydowanie tak” lub „raczej tak” to najczęściej wybrane opcje przez wszystkich absolwentów PG. Jeśli zsumujemy odsetek tych odpowiedzi dla wszystkich wydziałów uzyskamy ponad 90%. Brane pod uwagę zostały tylko odpowiedzi "Zdecydowanie tak”, patrz Wykres 3. Zauważalny jest spadek odpowiedzi „zdecydowanie tak” dla roczników 2015 i 2016 na wszystkich wydziałach (m. in. na WOiO), z wyjątkiem na WETI, przy zwiększeniu odsetki odpowiedzi „raczej tak” (nie pokazano na wykresie). Mimo to, gdy pod uwagę weźmie się średnie odsetki dla okresu 2010-2016, WOiO uzyskuje najwyższy poziom „zdecydowanego zadowolenia”, tj. 53,4%.

Wykres 3. Odsetek absolwentów zdecydowanie zadowolonych z ukończonego wydziału na PG

Wyróżniające koła naukowe studenckie na WOiO PG 

Na WOiO działają 3 koła naukowe: KORAB, PIKSEL oraz Synertech. KORAB to koło naukowe z najdłuższym stażem na całej PG. W KORAB studenci projektują i budują dwa główne rodzaje nietypowych jednostek pływających. Są to łodzie napędzane siłą ludzkich mięśni oraz łodzie zasilane energią słoneczną. Ich kolejne generacje powstają z myślą o rywalizacji na arenie międzynarodowej w ramach regat łodzi napędzanych siłą mięśni oraz regat łodzi solarnych. Ponadto studenci biorą udział w konferencjach naukowych, prezentują swoje osiągnięcia na targach oraz organizują szkolenia, prezentacje i wyjazdy edukacyjne. Dzięki wyjątkowemu profilowi i innowacyjnym rozwiązaniom KORAB zdobywa wiele nagród i pucharów w międzynarodowych regatach, a także wysokie pozycje w konkursach krajowych. W ramach SYNERTECH studenci organizują seminaria naukowe, wizyty studyjne, kursy specjalistyczne, spotkania z przedstawicielami przemysłu oraz projektują i biorą udział w konferencjach naukowych lub branżowych z zakresu maszyn, urządzeń i siłowni stacjonarnych i okrętowych. PIKSEL z kolei skupia się na poznawaniu przez studentów nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacji (CAD/CAE). Podstawowym zadaniem członków koła jest zdobywanie nowych umiejętności i dzielenie się nimi z innymi studentami w ramach projektów prowadzonych we współpracy z innymi kołami naukowymi, ale przede wszystkim w ramach prowadzonych przez studentów szkoleń. PIKSEL uzyskało granty dydaktyczne, które aktualnie są w trakcie realizacji.

Więc, czy warto?

Obecnie ocenia się, że tylko w obrębie Trójmiasta pracuje około 1300 osób w okrętowych biurach projektowych. Rotacja 10% w skali roku wskazuje na potrzebę 130 absolwentów kierunku oceanotechnika i to jedynie w zakresie projektowania statków. Biorąc pod uwagę potrzeby stoczni, zakładów produkcyjnych oraz instytucji klasyfikujących i nadzorujących, zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku będzie co najmniej na poziomie 250-300. Liczba absolwentów WOiO na kierunku oceanotechnika na rok wynosi jednak około połowy tej liczby. Dynamicznie rozwija się także sektor transportu morskiego, zwłaszcza kontenerowego, w Polsce, a to oznacza zapotrzebowanie na absolwentów kierunku transportu morskiego. Energetyka to z kolei jeden z najważniejszych elementów aktualnego rozwoju technologicznego, także w Polsce, zwłaszcza w zakresie zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Wysokie zarobki, szybkie zatrudnienie (nawet w trakcie studiów 54% studentów WOiO jeszcze przed uzyskaniem dyplomu pracuje w zawodzie), dobra koniunktura rynkowa w krajowym przemyśle morskim, ścisła i szeroka współpraca WOiO z otoczeniem gospodarczym, a także unikatowe specjalności w skali kraju na WOiO wskazują na to, że warto studiować na tym wydziale. Z drugiej zaś strony, studenci i absolwenci w badaniach wyrażają opinie, iż należy zaangażować młodszą kadrę do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także lepiej dostosować nauczaną wiedzę, umiejętności, kompetencje, program studiów oraz treści przedmiotów, tak aby w pełni stały się podstawą do pracy zawodowej. Poszerzenie ofert zajęć obieralnych, praktyk i staży oraz wyższy poziom nauki języka obcego należą również do postulatów tej grupy. Jednocześnie warto dodać, że zadowolenie z pracy administracji wydziału oraz dziekanatu wśród absolwentów WOiO jest najwyższe na całej PG. 

Być może kierunki prowadzone na WOiO nie są tak dobrze znane jak inne kierunki na uczelniach technicznych, a przez trudną sytuację przemysłu stoczniowego w latach 1990-2005 Wydział kojarzy się z upadającym przemysłem w tamtych lat, ale dzięki ponownemu rozwojowi przemysłu morskiego na tle gospodarki krajowej oraz ogromnemu zainteresowaniu zagranicznych (ale mających siedziby w Polsce) podmiotów rozwijających działalność w kierunkach morskich i okrętowych, WOiO stał się wydziałem z perspektywą trwałego rozwoju, edukującym absolwentów potrzebnych i wysoko cenionych na rynku pracy.