Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Oceanotechnika

O tym kierunku

Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, która obejmuje zarówno budowę statków i obiektów pływających, jak i eksplorację zasobów mórz i oceanów. Skonstruowana została ona zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, zawierając zagadnienia związane z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, obsługi platform wiertnicznych itp., jak również zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budować statki od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.

 

Perspektywa pracy zawodowej

Absolwenci otrzymują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, aktualnie w małych stoczniach produkcyjnych, remontowych, w zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, wdrażaniem nowych form organizacji i zarządzania, marketingiem oraz w innych gałęziach gospodarki, np. w przemyśle maszynowym czy w eksploatacji portów i floty.

 

Zarys programu studiów

Studia trwają 7 semestrów. Pierwsze trzy semestry poświęcone są zdobyciu wiedzy z przedmiotów podstawowych, ogólnych i technicznych. W trakcie studiów przewidziano 6 tygodni praktyk zawodowych.

Dla programów rozpoczynających się przed rokiem akademickim 2018/2019:

Na Oceanotechnice mamy cztery specjalności, dwie okrętowe oraz dwie odrębne (Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej oraz Inżynieria Zasobów Naturalnych). Studenci specjalności okrętowych po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności: Budowę okrętów i jachtów lub Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych. Następne trzy semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej, teoretycznej i praktycznej w wybranej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej. Rekrutacja na studia o specjalności Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej prowadzona jest oddzielnie. Pierwsze trzy semestry są wspólne ze specjalnościami okrętowymi, a od czwartego semestru specjalność jest realizowana osobno.

Dla programów rozpoczynających się od roku akademickiego 2018/2019:

Na Oceanotechnice mamy trzy specjalności, dwie okrętowe oraz jedna odrębna (Inżynieria Zasobów Naturalnych). Studenci specjalności okrętowych po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności: Budowę okrętów i jachtów (dzieląca się z kolei od 6 semestru na dwa profile: Duże statki oraz Małe statki i jachty) lub Siłownie i urządzenia oceanotechniczne. Następne trzy semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej, teoretycznej i praktycznej w wybranej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej.

Specjalności

1. Budowa Okrętów i Jachtów:

Specjalność obejmuje następujące kierunki dyplomowania: hydromechanika i projektowanie, technologia i materiałoznawstwo, wytrzymałość i konstrukcja okrętu. Jest to tzw. specjalność „kadłubowa”, związana z kadłubem jednostki pływającej. Zajęcia obejmują zagadnienia projektowania, konstrukcji oraz technologii kadłubów wszystkich typów statków (małych i dużych, łącznie z jachtami).

 

2. Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych (od programu rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne):

Specjalność obejmuje kierunki dyplomowania: siłownie okrętowe, turbiny gazowe i parowe, urządzenia okrętowe. Jest to tzw. specjalność „maszynowa” związana z napędem jednostek pływających oraz energetyką obiektów oceanotechnicznych, np. platform wiertniczych. Zajęcia obejmują zagadnienia projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych wyposażonych w różnego typu silniki napędowe oraz projektowania urządzeń okrętowych spełniających określone funkcje, jak również zagadnienia technologii montażu i remontów, eksploatacji, diagnostyki oraz niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania.

 

Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej (od programu rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 specjalność skasowana):

To specjalność, na którą prowadzona jest odrębna rekrutacja (wydzielony limit przyjęć kandydatów). Obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i marketingiem w dużych i małych przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio lub pośrednio z gospodarką morską, transportem wodnym oraz eksploatacją portów i floty.

 

Inżynieria Zasobów Naturalnych (od programu rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 Inżynieria Morskich Zasobów Naturalnych):

Specjalność dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wydobyciem zasobów naturalnych na lądzie jak i spod dna morskiego. Program kształcenia obejmuje zagadnienia, między innymi geodezji, oceanologii, technik wydobywczych ropy i gazu, w tym łupkowego, itp.

 

Kwalifikacje absolwentów (program studiw rozpoczynający się przed rokiem akademickim 2018/2019):

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych - w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych - oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu. Jest przygotowany do: wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych; organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego; organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jest przygotowany do pracy w: stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych; zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego; służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich; siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich; placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego; przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów; administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz portach i terminalach. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanotechnicznej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kwalifikacje absolwentów (program studiw rozpoczynający się od roku akademickiego 2018/2019):

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, ekonomii oraz wiedzę z zakresu identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego. Jest przygotowany do: wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji, technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych; organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego; organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych, obsługi siłowni i urządzeń okrętowych oraz organizowania prac inżynierskich i nadzoru ruchu na obiektach przemysłu naftowego. Jest przygotowany do pracy w: stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych; zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym; biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego; służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich; siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich; placówkach naukowobadawczych przemysłu okrętowego; przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów związanych z pozyskiwaniem oraz przerobem ropy naftowej i gazu ziemnego, w urzędach nadzoru i kontroli zagrożeń środowiska przez przemysł naftowy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W trakcie studiów na tym kierunku przewidziana jest praktyka przemysłowa i specjalnościowa. Po ukończeniu każdej ze specjalności możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

 

Program studiów I stopnia Oceanotechnika:

Rozpoczęte 2012/13: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2013/14: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2014/15: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2015/16: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2016/17: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2017/18: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2018/19: Program oraz Plan studiów

Rozpoczęte 2019/20: Program oraz Plan studiów

Ulotka