W poniedziałek, 01.03.2021, o godz.19.00 odbędzie się na platformie Teams spotkanie koła naukowego PIKSEL.
Serdecznie zapraszamy.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhiZWJhYjMtYmE1Yy00MTIwLTg5ZmYtMWQyMDdiYjQxMWI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%224d4e5cfa-6e80-42da-88d1-7b4d3f141175%22%7d                 

HISTORIA
Koło naukowe ,,PIKSEL’’ powstało w 2009 r. z inicjatywy studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

ZESPÓŁ
Koło naukowe ,,PIKSEL’’ jest organizacją zrzeszającą studentów, doktorantów i pracowników naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy naukowej.

CEL
Celem działalności naszego koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w modelowaniu oraz projektowaniu 3D. Wykorzystujemy także wiedzę z zakresu wytrzymałości i hydromechaniki. Rozwijamy działalność naukową w ramach wzajemnej współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi ośrodkami badawczymi.

ZADANIA
Zadaniem Koła jest organizowanie spotkań naukowych oraz  prowadzenie badań. Prowadzimy warsztaty, kursy i szkolenia z projektowania, jak również wykorzystywania programów komputerowych w praktyce. Zakres naszej działalności obejmuje także prowadzenie zajęć z obsługi programu: Siemens NX.

               

               

 

Pliki do pobrania: