Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

One week left to apply to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology

We remind you that July 19 (Friday) is the deadline for submitting documents to the doctoral school. Recruitment in the electronic system will end at 12.00, while hard copies of documents can be delivered until 1.00 p.m.

The received applications will be forwarded to the recruitment committees appointed for each discipline for evaluation.

 

Ostatni tydzień na aplikowanie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Przypominamy, że 19 lipca (piątek) upływa termin na składanie dokumentów do szkoły doktorskiej. Nabór w systemie elektronicznym zakończy się o godz. 12.00, natomiast wersje papierowe dokumentów można dostarczać do godz. 13.00.

Otrzymane aplikacje zostaną przekazane komisjom rekrutacyjnym powołanym przy poszczególnych dyscyplinach do oceny.

10 czerwca b.r. ogłoszona została rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (  Zarządzenie Rektora nr 20/2019 z 10.06.2019 w związku z  Uchwałą Senatu nr 293/2019/XXIV z 29.04.2019). 
Informacje o rekrutacji można znaleźć w zakładce >>> Dla kandydatów na stronie Szkoły Doktorskiej. Zwracamy szczególną uwagę na:

Przypominamy, że rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez komisje rekrutacyjne powołane dla poszczególnych dyscyplin, a nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną po uzyskaniu wcześniejszej zgody potencjalnego promotora, wpłaceniu   opłaty rekrutacyjnej, a następnie dostarczeniu   kompletu dokumentów do   Biura Rekrutacji.

 

Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów

UWAGA! Zapisy na czerwcowy termin (18 czerwca 2019 roku) egzaminu z języka angielskiego dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym ani też nie był językiem wykładowym na studiach wyższych, a które nie posiadającą żadnego z certyfikatów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały rekrutacyjnej, są już zamknięte.
 
Kolejny egzamin odbędzie się we wrześniu - najprawdopodobniej 3-4 września 2019 r. Będzie to termin dedykowany tylko kandydatom do szkoły doktorskiej. Czekamy jeszcze na finalne potwierdzenie daty. Osoby, które zapisały się na 9 września 2019 r. (termin podany przez CJO) zostaną automatycznie przepisane na termin wcześniejszy.
 
Zapisy na egzamin przyjmowane są w Cetrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej

_________________________________________

Announcement of the standard admission to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology

On 10 June, 2019 we announced the standard admission to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology for AY 2019/2020. 


Precise information on recruitment procedure can be found in section   >>>  For candidates on our website. We would like to draw your attention in particular to:

Please bear in mind that the recruitment is carried out by the admission committees appointed for particular disciplines and that there are two prerequisites for taking part in our online enrollment -  prior acceptance from your  prospective supervisor and payment of the   application fee, which should be followed by submitting the set of application documents to our   Admissions Office.

English language exam

Please note that enrollment for the first date  (18th June 2019) of the English language exam for those candidates for whom English is not the mother tongue or for whom English was not the language of instruction during their studies at a university and who do not have any of the certificates listed in the Annex No. 4 to the Admission Resolution, is already closed.
 
The next edition of the exam, addressed to PhD candidates only, will take place in September 2019 - approx. on 3-4 September 2019 (to be confirmed). The candidates who have already enrolled for the exam on 9 September (the date given by our Language Centre) will be automatically moved to this earlier date.
 
To get enrolled to the exam, please contact our Language Centre.

_______________________________________________________

DODATKOWA REKRUTACJA  
ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

WYNIK REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
ROK AKADEMICKI 2018/2019
(dodatkowy nabór) POBIERZ

 

 

Dnia 05.10.2018 została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

05.10.2018 - uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie w eRekrutacja
09.10.2018 - ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie w eRekrutacja
10.10.2018 - przyjmowanie kompletu dokumentów na studia doktoranckie w godz. 10:00-12:00 w pok. 204 WOiO
12.10.2018 - rozmowa kwalifikacyjna, godz. 08:45 sala 212
17.10.2018 - ogłoszenie wyników rekrutacji


 

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2018/2018
POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r.

 

Rekrutacja krok po kroku ZOBACZ

 

Kierownik studiów

Biuro

prof. dr hab. inż.
Zygfryd Domachowski,
prof. zw. PG
pok. 135
Tel.: 58 347 2662
e-mail: domachow@pg.edu.pl

mgr Anna Kwiatkowska
pok. 204
(Dziekanat WOiO PG)
Tel.: 58 347 2807
e-mail: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

 

Limit miejsc:

Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Studia stacjonarne: 30
Studia niestacjonarne: 20
Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie POBIERZ
(Uchwała Rady Wydziału nr 56-2018)

 

Szczegółowe elementy oceny kadydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na studia doktoranckie:

 1. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów na poziomie i w kierunku określonym w Warunkach i trybie rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie rok akademicki 2018/2019
 2. Potwierdzone kopię suplementu I i II stopnia, a w przypadku jego braku - poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów oraz informację o pracy magisterskiej (tytuł, promotor, ocena);
 3. Kwestionariusz osobowy Pobierz
 4. zgoda samodzielnego pracownika naukowego na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem wraz ze zgodą kierownika katedry, w której ma być realizowany doktorat – wzór znajduje się na stronie WOiO Pobierz
 5. Wydrukowana (z e-rekrutacji) i podpisana deklaracja uczestnictwa w rekrutacji,
 6. pisemne wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i opublikowanie jego wyników,
 7. w przypadku cudzoziemców - oświadczenie kandydata dotyczące wyboru zasad studiowania tj.  obowiązujących obywateli polskich lub zasad odpłatności za studia
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu określające wymiar etatu (tylko w przypadku zatrudnienia w okresie rekrutacji );
 9. Kserokopia dokumentu tożsamości
 10. Zdjęcie - 1 szt.

 

Wyniki rekrutacji na I rok studiów doktorankich Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa POBIERZ

Wysokość Opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej

dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
w języku polskim

Studia
w języku angielskim

bezpłatnie

3000 zł
za semestr

1750 EUR

2000 EUR

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 20 EUR.

______________________________________________________

ZASADY REKRUTACJI  - ROK AKADEMICKI 2017/2018

DODATKOWY NAGÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia doktorankie
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
POBIERZ

 

Szczegółowy terminarz dodatkowej rekrutacji

16.10.2017 (poniedziałek) – uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie
16.10.2017 (poniedziałek) – pierwszy dzień przejmowania kompletu dokumentów na studia doktoranckie
17.10.2017 (wtorek) godz. 12:00 – zakończenie elektronicznego naboru na studia doktoranckie
17.10.2017 (wtorek) godz. 12:00 – ostateczny termin składania dokumentów na studia
18.10.2017 (środa) – rozmowa kwalifikacyjna - w sali 212 (WOiO)
19.10.2017 (czwartek) – ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia doktorankie
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
POBIERZ

 

Rozowa Kwalifikacyjna na studia doktoranckie Wydziału Oceanotwchniki i Okrętownictwa
odbędzie się 22.09.2017, godz. 11:15, sala 212 (WOiO).

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2017/2018
POBIERZ 
Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19 kwietnia 2017 r

 

Zmiany w uchwale Senatu nr 65/2017/XXIV z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 104/2017/XXIV z 5 lipca 2017 r.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Dyscyplina naukowa

Termin rekrutacji

Kierownik studiów

Kontakt

Budowa i eksploatacja maszyn

17.07.2017-22.09.2017

prof. dr hab. inż.
Zygfryd Domachowski,
prof. zw. PG
pok. 135
Tel.: 58 347 2662
e-mail: domachow@pg.edu.pl

mgr Anna Kwiatkowska
pok. 204
(Dziekanat WOiO PG)
Tel.: 58 347 2807
e-mail: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji

17.07.2017 – uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie
14.09.2017 – Pierwszy dzień przejmowania kompletu dokumentów na studia doktoranckie
20.09.2017 – ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie
21.09.2017 – do godz. 12:00  - Ostateczny termin składania dokumentów na studia
22.09.2017 – rozmowa kwalifikacyjna - godz. 11:15 w sali 212 (WOiO)
27.09.2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Kto może aplikować

1. Osoba która posiada kwalifikacje drugiego stopnia, poświadczone dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub  beneficjent programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”,
2. Kierunek studiów ukończonych przez kandydata musi odpowiadać lub być pokrewny dyscyplinom, w zakresie SD. Na wniosek kierownika studiów doktoranckich osoby, które ukończyły studia z innych dziedzin lub niepokrewnych dyscyplin, muszą, przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, zaliczyć egzamin z przedmiotu kierunkowego.
3. W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, wymagane jest przedstawienie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą:uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich: a) zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, lub b) na podstawie umowy międzynarodowej, lub c) z mocy prawa – w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EFTA), potwierdzającego ukończenie co najmniej czteroletnich studiów jednolitych w kraju wydania; lub

 • uznanego za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej: a) na podstawie umowy międzynarodowej, lub b) z mocy prawa – w przypadku dyplomu uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, lub
 • który przeszedł pozytywnie postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, oprócz dyplomu i wykazu uzyskanych ocen wymagane jest zaświadczenie z jego uczelni o skali stosowanych ocen. Dokumenty te powinny zostać przetłumaczone na język polski lub angielski

4. Osoba posiadająca zgodę kandydata na swojego opiekuna naukowego na uczelni

 

Jak aplikować

1. Należy dokonać rejestracji elektronicznej na www.rekrutacja.pg.gda.pl. Kandydat, po kontakcie z potencjalnym opiekunem naukowym i uzyskaniem od niego zgody na podjęcie się przez niego opieki, rejestruje się na stronie internetowej:

 • http://rekrutacja.pg.gda.pl – w przypadku kandydatów będących obywatelami polskimi, zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 5 do Uchwały Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19.04.2017 r. POBIERZ lub
 • http://dreamapply.gut.com – w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do Uchwały Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19.04.2017 r. POBIERZ

2. Dostarczyć do pok. 118 (piętro I, budynek WOiO)  komplet dokumentów w wersji papierowej.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. Wydrukowana (z e-rekrutacji) i podpisana deklaracja uczestnictwa w rekrutacji,
2. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) lub zaświadczenie o ukończeniu takich studiów (w przypadku osób, których obrony odbyły się we wrześniu br.). Ocena na dyplomie nie może być niższa niż 4,0 (Osoby, które na dyplomie studiów magisterskich uzyskały ocenę niższą niż wymagana, mogą ubiegać się o zgodę dziekana na dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej i przyjęcie na studia doktoranckie. Wniosek powinien zawierać przekonujące argumenty, które świadczą o szczególnych predyspozycjach kandydata do pracy naukowej w wybranej dyscyplinie naukowej).
3. Potwierdzoną kopię suplementu I i II stopnia, a w przypadku jego braku - poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów oraz informację o pracy magisterskiej (tytuł, promotor, ocena);
4.Kwestionariusz osobowy Pobierz
5. Pisemne wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego i opublikowanie jego wyników
6. Oświadczenie o zatrudnieniu określające wymiar etatu (tylko w przypadku zatrudnienia w okresie rekrutacji );
7. Pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego (wg wykazu zamieszczonego na stronie Wydziału OiO ) na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem wraz ze zgodą kierownika katedry, w której ma być realizowany doktorat, na realizację obowiązków dydaktycznych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej Pobierz
8. Potwierdzone ksero dowodu osobistego;
9. Dwie fotografie (jedno zdjęcie legitymacyjne, jedno zdjęcie w formacie 4,5x6,5)

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro/Dziekanat studiów doktorankich WOiO, pok. 214 w godz. 10:00-14:00 do rąk p. Anny Kwiatkowskiej - sekretarza komisji rekrutacyjnej.

 

Limit miejsc:

Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn

Studia stacjonarne: 30
Studia niestacjonarne: 20

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie POBIERZ (Uchwała Rady Wydziału nr 27-2017)

 

Skład komisji rekrutacyjnej:

1. Przewodniczący komisji: Prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski,
2. Członek komisji: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG,
3. Członek komisji: dr hab. inż. Damian Bocheński
4. Sekretarz komisji: mgr Anna Kwiatkowska

 

Tryb rekrutacji

Konkursowy z uwzględnieniem:
1. Średniej ocen z przebiegu studiów II st. lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku beneficjentów "Diamentowego grantu", którzy nie ukończyli studiów II st. - średniej ocen z przebiegu I st.
2. Dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych kandydata
3. Wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem (poziom wiedzy, motywacja i umiejętność komunikacji w j.angielskim)
4. Opcjonalnie, na wniosek kierownika SD egzaminu dodatkowego z przedmiotu kierunkowego w przypadku osób, które ukończyły studia z innych dziedzin.

 

Kryteria przyjęć na studia doktoranckie 2017/2018 Pobierz

 

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji (lista osób z punktacją) ogłoszone będą przez wydziałową komisję rekrutacyjną w sposób jawny na stronie PG i domowej wydziału. Dodatkowo kandydaci otrzymają pisemną decyzję o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 

Odwołanie od decyzji

Odwołanie kieruje się do rektora i składa się w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Jedyna podstawą do odwołania może być wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja rektora jest ostateczna. 

 

Wysokość Opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej

dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich

dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
w języku polskim

Studia
w języku angielskim

bezpłatnie

3000 zł
za semestr

1750 EUR

2000 EUR

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 20 EUR.

Wnoszona jest na konto Działu Międzynarodowej współpracy Akademickiej.