Studia podyplomowe

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) – Edycja XXVII

Dla kogo te studia

Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjamii umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Czas trwania nauki marzec 2019 – luty 2020

Tematyka zajęć

Podstawy systemów zarządzania jakością (SZJ), Systemy zarządzania jakością a strategia firmy/organizacji, Systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 (nowe wymagania ISO 9001:2015), Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 (nowe wymagania ISO 14001:2015), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001 (OHSAS) oraz (nowe wymagania ISO 45001:2018), Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, normy ISO 22000 (HACCP), Zarządzanie energią wg normy ISO 50001, AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości) – zarządzanie ryzykiem, Total Quality Management (TQM), Zarządzanie projektem i procesami, Regulacje prawne w zakresie jakości (dyrektywy techniczne UE, znak CE), Koszty jakości, Narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania, Dokumentowanie SZJ wspomagane komputerowo, Metody projektowania i doskonalenia jakości (QFD, SIX-SIGMA, FMEA), Sterowanie jakością i metody statystyczne (SPC…), Auditowanie systemów zarządzania, Certyfikacja i akredytacja.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową www.oio.pg.edu.pl/iso

 

Studia podyplomowe – INŻYNIERIA ROPY I GAZU

Słuchacze studiów poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach, projektach i laboratoriach mogą poznać lub też pogłębić współczesną wiedzę z podstawowych metod identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów w formacjach łupkowych – zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich. Studia dedykowane absolwentom wyższych uczelni umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej przydatnej do prac w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie kompetencji specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa, przepisów prawa, pomocniczych prac serwisowych oraz zapoznanie z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych (Oilfield Units System), stosowaną we współczesnym przemyśle naftowym, przydatną również w wykonywaniu prac pomocniczych i obsłudze pól naftowych oraz serwisie urządzeń i zaopatrzeniu platform wiertniczych.

Świadectwo ukończenia nauki
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności Inżynieria Ropy i Gazu zgodnego z wymogami MNiSzW jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego oraz zaliczenie raportu i wystąpienia seminaryjnego dotyczącego raportu.

Warunki przyjęcia:

  • ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
  • złożenie kwestionariusza zgłoszenia na studia podyplomowe
  • opłacenie czesnego
  • o przyjęciu na studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Koszt studiów i warunki płatności:

5600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy. Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 2 800 zł (I rata – do 10 lutego, II rata – do 15 września).

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jan Michalski - Kierownik Studiów

mgr inż. Wojciech Olszewski

sekretariat studiów pokój 230 budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, tel. 58 347 21 50, kom. +48 604 684 118, fax. 58 348 63 72, e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl

Więcej informacji ...

 

Studia podyplomowe – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA CAD/CAM/CAE/PLM

Współcześnie jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorstwa i produktu jest zjawisko silosowania wiedzy (izolacji wiedzy na temat poszczególnych części produktu i procesu w różnych częściach zespołu). Podstawowym celem studiów jest niwelowanie tego zjawiska. Możemy tego dokonać w oparciu o 3 czynniki:

  1. Narzędzia (efektywność, stroma krzywa uczenia, wymienialność danych, automatyzacja powtarzalnych czynności, wykorzystanie nowych technologii)
  2. Procedury (metody, podejście holistyczne do produktu i procesu)
  3. Ludzie (kreatywność, ciekawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, efektywna praca zapewniająca margines czasu na odkrywanie nowych sposobów pracy)

W ramach studiów poruszamy wszystkie 3 aspekty, koncentrując się jednak na pierwszym z nich. Oprogramowanie wspomagające inżynierskie w zakresie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), symulacji (CAE) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecyle Management) jest integralnym składnikiem infrastruktury informatycznej współczesnego przedsiębiorstwa. Jego implementacja na odpowiednim poziomie stanowi warunek konieczny innowacyjności i konkurencyjności na współczesnym rynku.

Opracowane zajęcia są zorientowane na wiedzę narzędziową, a nie merytoryczną. Zakłada się wystarczający poziom merytorycznej wiedzy inżynierskiej u uczestników kursu oraz ich czynny udział w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów. Zajęcia będą skoncentrowane na przygotowaniu do samodzielnej pracy, realizowanej w oparciu o zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM, pracy i kierowania zespołem (w tym rozproszonym) pracującym na platformie cyfrowej oraz na metodyce wyboru oprogramowania dopasowanego do potrzeb projektu i przedsiębiorstwa.

Czym nie są te studia: nie są kursem obsługi konkretnego programu,  nie kształcimy również ekspertów w wąskich dziedzinach (projektowanie, symulacje, zarządzanie), natomiast dostarczamy możliwie szerokiej wiedzy na temat współczesnych narzędzi informatycznych wspomagających prace inżynierskie na różnym poziomie. Kładziemy nacisk na integrację i optymalizację całego procesu projektowo-produkcyjnego oraz powstającego produktu, automatyzację powtarzalnych prac i wykorzystanie nowoczesnych technologii wyznaczających trendy w przyszłości, takich jak symulacje, skanowanie 3D czy wytwarzanie przyrostowe.

Więcej informacji na stronie https://oio.pg.edu.pl/plm