Informacje o konkursie na stypendia zadaniowe przydzielane w ramach projektu POWER 3.5 ""Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych:

Przyjęto następujące zasady podziału punktów za osiągnięcia naukowe  (maksymalnie 45 punktów):
- za publikacje w czasopismach z listy ministerialnej maksymalna liczba przyznanych punktów może wynieść 30. Za publikacje wieloautorskie, liczbę punktów z listy ministerialnej dzieli się przez liczbę współautorów;

- za prowadzenie projektu grantowego finansowanego przez instytucję zewnętrzna liczba punktów wynosi 10;
- za inne osiągnięcia (udział w konferencjach, przyznane patenty, wdrożenia) maksymalna liczba punktów wynosi 5.
Wnioski o stypendium (wraz z dokumentami przystąpienia do projektu) doktoranci mogą składać od 10 do 28 lutego 2020 r. w sekretariatach studiów doktoranckich.

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2020/2021 - wstępne listy rankingowe

Więcej ...

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich :

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.
Stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.


Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:
- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2017 poz. 87 z pózn. zm.) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych;
- znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię;
- znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi;
- autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny;
- referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich;
- nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Doktoranci stacjonarni mają prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

 1. stypendium doktoranckie,  
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  (stypendium projakościowe),  
       
 3. stypendia ze środków własnych wydziału (szczegółowe informacje w dziekanacie SD)
 4. stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego przez Rektora,
 5. świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 6. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 7. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 8. Konkurs na stypendia Santander - druga edycja

 ____________________

Wydziałowa Komisja Doktorancka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG (rok akademicki 2019/2020):

 1. Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich
 2. członek - dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
 3. członek - dr hab. inż. Damian Bocheński
 4. przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Krzysztof Wołoszyk