Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich :

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.
Stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.


Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:
- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2017 poz. 87 z pózn. zm.) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych;
- znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię;
- znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi;
- autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny;
- referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich;
- nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

  Doktoranci składają wypełniony według wzoru wniosek o stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia u Dziekana Wydziału. Wnioski, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, można składać w Dziale Spraw Naukowych do dnia 8 października 2018 r.
Szczegółowa informacja na temat stypendiów oraz wzór wniosku znajduje się na stronie Działu Spraw Naukowych: https://pg.edu.pl/dsn/stypendia-ministra-na-rok-2018/2019.

____________________

Stypendia uczelni dla cudzoziemców – kandydatów na studia doktoranckie

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na dwa rodzaje stypendiów – InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne. Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności. Termin składania wniosków upływa 23.05.2018 r.

____________________

Doktoranci stacjonarni mają prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

 1. stypendium doktoranckie,  
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  (stypendium projakościowe),  
       
 3. stypendia ze środków własnych wydziału (szczegółowe informacje w dziekanacie SD)
 4. stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego przez Rektora,
 5. świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 6. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 7. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 8. Konkurs na stypendia Santander - druga edycja

Dot. STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI NA ZADANIA PROJAKOŚCIOWE

 

 

Decyzje Prorektora ds. nauki  dotyczące listy doktorantów, którym przyznano stypendium Zobacz


harmonogram działań:

do 20.10.2017 (piątek) - składanie wniosków (dziekanat p. 204WOiO)
do 03.11.2017 (piątek) - rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
do 08.11.2017 (środa) - ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronie WOiO oraz stronie Działu Spraw Naukowych
do 15.11.2017 (środa) - składanie odwołań do WKD
do 22.11.2017 (środa) rozpatrzenie odwołań przez WKD
do 29.11.2017 (środa) - ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

____________________

Wydziałowa Komisja Doktorancka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG:

 1. Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski, prof. zw. PG, kierownik studiów doktoranckich
 2. członek - dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG
 3. członek - dr hab. inż. Damian Bocheński
 4. przedstawiciel doktorantów – mgr inż. Agnieszka Czaja

____________________

REGULAMINY

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 19/2017 z 29 września 2017 r.     

 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r.  

____________________