Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Transport (od 2019/20 Transport i Logistyka)

O tym kierunku

Studia trwają 7 semestrów. Studia dzielą się na dwie (od roku akademickiego 2018/2019 trzy) specjalności: środki transportu wodnego i systemy transportu wodnego (od roku akademickiego 2018/2019 dodatkowo: Zarządzanie w Transporcie) . Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z trzech specjalności. Następne trzy semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej.

 

Perspektywa pracy zawodowej

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu wodnego, a w szczególności: budowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlądowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasażerskich. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów projektowych oraz organizacyjnych. Umie planować systemy sterowania i kierowania ruchem, organizować i zarządzać procesami transportu wodnego. Może pełnić funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Jest również przygotowany do pracy w stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, jednostkach obsługi transportu wodnego - portach morskich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego - kapitanatach portów, itp.

 

Zarys programu studiów

Studia trwają 7 semestrów. Pierwsze trzy semestry poświęcone są zdobyciu wiedzy z przedmiotów podstawowych: ogólnych i technicznych. W trakcie studiów przewidziano 6 tygodni praktyk zawodowych. Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch (po 2018/2019 trzech) specjalności. Następne trzy semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej.

 

Specjalności

1. Środki Transportu Wodnego:

Specjalność dotyczy projektowania i eksploatacji środków transportu: statków różnej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki.

 

2. Systemy Transportu Wodnego:

Specjalność dotyczy organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem wodnym. Obejmuje również zagadnienia nadzoru i zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu, ekonomiki transportu, diagnostyki oraz bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu i systemów ruchu.

3. Zarządzanie w Transporcie

 

Kwalifikacje absolwentów (Programy studiów rozpoczęte przed rokiem akademickim 2018/2019):

Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Kwalifikacje absolwentów (Programy studiów rozpoczęte od roku akademickiego 2018/2019):

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w
projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz środków transportu. Zna
przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowany jest do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych i zarządzania w obszarze drogownictwa i kolejnictwa, transportu wodnego i transportu miejskiego.
Absolwent przygotowany jest do pracy indywidualnej i zespołowej w administracji samorządowej,
administracji morskiej, zarządach i przedsiębiorstwach transportowych, zakładach sektora okrętowego, biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

W trakcie studiów na tym kierunku przewidziana jest praktyka przemysłowa i specjalnościowa. Po ukończeniu każdej ze specjalności możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Program studiów I stopnia Transport:

Rozpoczęte 2012/13: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2013/14: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2014/15: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2015/16: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2016/17: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2017/18: program oraz siatka godzin

Rozpoczęte 2018/19: Program oraz Plan studiów

Rozpoczęte 2019/20: Program oraz Plan studiów

Ulotka