UCHWAŁA

Z dnia 7. Listopada 2015

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

Dział IV - Organy samorządu na szczeblu wydziału

Rozdział I - Wydziałowa Rada Studentów

§62

Wydziałowa Rada Studentów jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów na stopniu wydziału.

§63

1. WRS powoływana jest spośród studentów danego wydziału z zachowaniem przepisów Ordynacji.

2. Liczbę członków WRS określa ustępująca WRS w drodze uchwały.

§64

Zasady działania WRS określa jej regulamin.

§65

Do kompetencji WRS należy podejmowanie decyzji dotyczących Samorządu Studentów na szczeblu wydziału, w szczególności:

1. Reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału,

2. Wyrażanie opinii w sprawie programów kształcenia,

3. Proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej,

4. Wybieranie przedstawicieli studentów organów powołanych przez Radę Wydziału spośród wszystkich studentów danego Wydziału,

5. Wybieranie przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów Samorządu określonych w Regulaminie.

§66

WRS zobowiązana jest do składania sprawozdania z działalności przed upływem jej kadencji do Komisji Prawno-Rewizyjnej.

§67

Przedstawicieli studentów do Rady Wydziału wybierają Wydziałowi Elektorzy Studenccy, spośród wszystkich studentów wydziału.

WRS_Regulamin