UCHWAŁA

Z dnia 7. Listopada 2015

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

Dział V – Starosta Grupy i Starosta Roku

§72

1. Starosta Grupy jest wyłącznym reprezentantem Grupy Dziekańskiej, w rozumieniu Regulaminu Studiów.

2. Starosta Roku jest wyłącznym reprezentantem Rocznika studentów studiujących na kierunku, w rozumieniu Regulaminu Studiów.

§73

1. Do zadań Starosty należy reprezentowanie studentów danej grupy w bieżących sprawach dydaktycznych, organizacyjnych i administracyjnych wobec nauczycieli akademickich, władz dziekańskich i wszystkich organów Uczelni, a w szczególności:

a) uzgadnianie w porozumieniu z Wykładowcami terminów egzaminów oraz zmian terminów egzaminów,

b) przekazywanie do wiadomości Studentów wszelkich ogłoszeń dotyczących toku studiów i spraw studenckich.

2. Starosta ma obowiązek porozumiewać się z organami Samorządu w sprawach dotyczących studiów ilekroć uzna to za stosowne.

§74

Starosta w swojej działalności kieruje się dobrem studentów i jest przed nimi odpowiedzialny.

§75

Studenci wybierają Starostę ze swojego grona.

WRS_Starosta