WSZJK

Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. System został wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych PG.

Celem nadrzędnym WSZJK na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wydziału, zbieżnych z wizją rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe doskonalenie, umożliwia realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG zostały sformułowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. oraz w innych dokumentach opracowanych na Wydziale związanych z realizacją misji i strategii rozwoju Wydziału. Zadania Wydziałowej KZJK wymienione są w § 6 ww. uchwały.

Cele szczegółowe WSZJK odnoszą się do czterech podstawowych obszarów aktywności Wydziału. Te obszary to:

 1. Kształcenie.
 2. Polityka kadrowa.
 3. Infrastruktura.
 4. Jakość.

Zapewnianie i doskonalenie jakości procesu kształcenia w każdym z ww. obszarów uzyskuje się poprzez:

Ad A.

 1. Realizację i weryfikację zakładanych efektów kształcenia.
 2. Zapewnienie spójności procesu  kształcenia z badaniami naukowymi.
 3. Efektywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

Ad B.

 1. Monitorowanie stanu kadrowego Wydziału.
 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria.
 3. Działania zmierzające do uzyskania najwyższej oceny parametrycznej poprzez właściwy dobór kadry i motywację kadry do zwiększania liczby i jakości publikacji oraz projektów krajowych i grantów europejskich.

Ad C.

 1. Zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesu kształcenia i powiązanych procesów na wysokim poziomie.
 2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej  Wydziału, a w szczególności laboratoriów dydaktycznych i naukowych.

Ad D.

 1. Ciągłe doskonalenie i rozwój WSZJK.
 2. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziału …. oraz tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Wydziału na tle innych jednostek uczelni polskich
  i zagranicznych o zbieżnym do Wydziału charakterze.
 3. Kształtowanie w społeczności akademickiej Wydziału postaw projakościowych oraz budowanie kultury jakości.

Wymienione powyżej cele szczegółowe są zbieżne z elementami polityki jakości Wydziału.

Podstawę struktury organizacyjnej WSZJK tworzą:

 • Dziekan i Kolegium Dziekańskie.
 • Rada Wydziału.
 • Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia.
 • Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pozostali uczestnicy WSZJK:

 • Komisje programowe i inne komisje powołane przez dziekana.
 • Kierownicy studiów doktoranckich i podyplomowych.
 • Pełnomocnicy dziekanów i wydziałowi koordynatorzy.
 • Nauczyciele akademiccy.
 • Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydziału.
 • Wydziałowe Rady Studentów i Samorządy Doktorantów.
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych.
 • Interesariusze zewnętrzni.