Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna zajmuje się przyznawaniem świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej takich jak:

  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia socjalne,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • oraz przyznawaniem miejsc w Domach Studenckich PG.

 

W skład komisji wchodzą studenci oraz pracownik dziekanatu (aktualnie: Izabela Zaleska), a decyzje są podejmowane w porozumieniu z Dziekanem Wydziału. Od decyzji WKS można się odwołać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej - OKS.

 

Świadczenia, o których mowa, przyznawane są na wniosek studenta. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest podanie, którego druk można pobrać tu. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych pomoc materialna zostaje wstrzymana. Przyznane świadczenia wypłacane są na konta osobiste studentów, których numery studenci zobowiązani są wpisać na indywidualnym koncie moja.pg w zakładce: ‘dane osobowe’.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane dopiero po pierwszym roku, pod warunkiem, że student uzyskał rejestrację na kolejny semestr, w terminie określonym przez Dziekana.

 

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie wniosku złożonego w terminie do 20 dni od rozpoczęcia roku akademickiego (semestr zimowy) lub do 15 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego danego roku akademickiego w przypadku studentów rozpoczynających studia. Stypendium przyznawane jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi na podstawie wniosku złożonego do 20 dnia miesiąca października semestru zimowego i 20 dnia miesiąca marca w semestrze letnim. Student do podania musi dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Student może starać się o przyznanie stypendium w trakcie semestru. Przyznane stypendium będzie wówczas wypłacone w następnym miesiącu (wyrównanie wstecz nie przysługuje).

 

Zapomoga losowa może być przyznana na podstawie wniosku w związku z wydarzeniem, które spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji materialnej studenta na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających zdarzenie oraz pogorszenie sytuacji materialnej. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Z tego samego powodu może zostać przyznana tylko dwa razy w roku akademickim.

 

 

WKS i OKS ds.sR WOiO przyjmuje w Gmachu OiO w łączniku 307 (III piętro), pokój 307B. Godziny dyżurów są wywieszone na drzwiach 307.

 

Kontakt:

e-mail: wks.woio@gmail.com
tel.:58 347 15 43 (wyłącznie w godzinach dyżurów)
osobiście: w godzinach dyżurów

 facebook: https://www.facebook.com/wksoio/
 Ukazują się nim bieżące dyżury przyjęć oraz aktualne informacje.

 

 

Kontakt z członkami WKS/OKS ds.sR poprzez: portale społecznościowe, prywatne numery telefonów bądź maile nie będą brane pod uwagę, nie będą również stanowiły podstawy do jakichkolwiek odwołań.

Terminy przelewów nie będą podawane w celu uniknięcia nieporozumień, gdyż Wydziałowa Komisja Stypendialna nie ma wpływu na terminy dokonywanych przelewów.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w Wydziałowej Komisji Stypendialnej w tym celu prosimy o kontakt w jeden z ww. sposobów.

Regulaminy, druki i wnioski dotyczące stypendiów znajdują się pod adresem:

Pobierz

 

Regulaminy, druki i wnioski dotyczące akademików znajdują się pod adresem:

Pobierz