Lista doktorow, wykladowcow, starszych wykladowcow uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych

Lista doktorow, wykladowcow, starszych wykladowcow uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2020/21

Lista doktorow, wykladowcow, starszych wykladowcow uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2019/20

 

Uwaga! Od dnia 1 października 2019 studenci składający prace dyplomowe przed obroną nie muszą już dostarczać zdjęć do dyplomu, nowe wzory dyplomów nie przewidują zdjęć.

 

Zasady dyplomowania: Procedura wydziałowa zatwierdzona przez Radę Wydziału WOiO w dniu 24.06.2020

Definicje

Praca dyplomowa

W niniejszym dokumencie, jeśli nie podano wyraźnie odrębnego znaczenia, termin „Praca dyplomowa” odnosi się do pracy dyplomowej magisterskiej na studiach II stopnia lub projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej na studiach I stopnia

Rejestracja na semestr

Decyzja dziekana o dopuszczeniu studenta do realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów dla danego semestru.

Regulamin studiów

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, dostępny na stronie internetowej PG (pg.edu.pl) w dziale „Regulamin studiów” oraz na stronie internetowej WOiO w dziale „Studenci”.

Cel

Celem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad związanych z procesem dyplomowania na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zgodnie z Regulaminu Studiów PG.

Rozdział I Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia zasady dyplomowania w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno I jak i II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) Politechniki Gdańskiej (PG) oraz zasady dyplomowania dla międzywydziałowego kierunku Energetyka na studiach II stopnia.

Nadrzędny jest regulamin studiów. Niewymienione tu wszystkie wymogi dotyczące semestru dyplomowania oraz zasady dyplomowania ujęte są w Regulaminie Studiów PG.

Rozdział II Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz.U. 2018 poz. 1668 oraz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r., „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz.U. 2018 poz. 1669.
 2. Regulamin Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 3. Regulamin zasad dyplomowania - Międzywydziałowy kierunek Energetyka, St. II stop. obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 i zatwierdzony przez Radę Wydziału w dn. 21.05.2013 r.  z póź. zmianami

Rozdział III Zasady przygotowania pracy dyplomowej

III.1. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Tematy prac dyplomowych muszą być ogłoszone co najmniej 10 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego.
 2. Listy zagadnień lub tematów prac dyplomowych z krótkimi opisami zakresów prac, po zatwierdzeniu przez kierownika katedry, powinny być przekazane przez katedry do prodziekana ds. kształcenia zgodnie z „Procedurą zatwierdzenia tematów prac dyplomowych” na WOiO PG dostępnej na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 3. Zatwierdzone listy tematów prac dyplomowych są podawane do publicznej wiadomości ogółu studentów poprzez moja.pg oraz na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 4. Student może zmienić temat pracy dyplomowej lub Promotora pod warunkiem pisemnej zgody prodziekana ds. kształcenia. Do podania należy załączyć nowe zgłoszenie tematu pracy dyplomowej.
 5. Praca dyplomowa może być realizowana przez więcej niż jednego studenta (praca dyplomowa zespołowa). Praca dyplomowa zespołowa musi być wydana we wspólnym egzemplarzu. W pracy musi być dokładnie określony podział wykonanych prac. Opinia opiekuna i recenzenta musi być napisana oddzielnie dla każdego autora wspólnej pracy dyplomowej, również oceny opiekuna i recenzenta muszą dotyczyć pracy wykonanej przez każdego z autorów.

III.2. WARUNKI REJESTRACJI NA SEMESTR DYPLOMOWY

Warunkiem koniecznym do rejestracji na semestr dyplomowy jest:

 1. złożenie w dziekanacie (przed rozpoczęciem semestru dyplomowego) podpisanej przez Promotora i kierownika katedry strony tytułowej wydrukowanej z moja.pg
  z przypisanym przez promotora tematem pracy dyplomowej (w przypadku wznowienia studiów na semestr dyplomowy, po skreśleniu z listy studentów, student jest obowiązany złożyć nową stronę tytułową) oraz
 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów, chyba że:
 • liczba niezaliczonych/niezdanych przedmiotów jest nie większa niż 2, oraz
 • dług punktowy z niezaliczonych/niezdanych przedmiotów nie przekracza 7 pkt. i dotyczy wyłącznie przedmiotów prowadzonych na semestrze zgodnym z semestrem dyplomowym studenta (zgodnym, czyli oba muszą być letnie lub muszą być zimowe).

III. 3. WYBÓR PROMOTORA/RECENZENTA

 1. Promotorem projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej może być profesor, doktor habilitowany, doktor lub, za zgodą Rady Wydziału, nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale z tytułem mgr. inż. na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy.
 2. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może być profesor, doktor habilitowany lub, za zgodą Rady Wydziału, doktor inż./doktor.
 3. Na początku każdego roku akademickiego kierownicy katedr przedstawiają listy doktorów oraz starszych wykładowców i wykładowców celu zatwierdzenia przez Radę Wydziału ich uprawnień do prowadzenia pracy dyplomowej w roli promotora.
 4. Dziekan, może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa po wypełnieniu przez studenta druku (dostępny na stronie internetowej WOiO PG) i uzyskaniu akceptacji osób wyszczególnionych w dokumencie.
 5. Dziekan, w uzgodnieniu z Radą Wydziału, może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Politechniki Gdańskiej.
 6. Recenzentem pracy dyplomowej może być wyłącznie osoba spełniająca warunki pełnienia funkcji promotora określone wyżej w punkcie 1 i 2. Ponadto, w przypadku projektów/prac dyplomowych inżynierskich, prowadzonych pod kierunkiem magistra inżyniera, recenzowania pracy dyplomowej nie można powierzyć nauczycielowi z równym stopniem. W przypadku prac dyplomowych magisterskich, gdy Promotorem nie jest samodzielny pracownik nauki, recenzowanie pracy dyplomowej należy powierzyć samodzielnemu pracownikowi naukowemu.

III.4. KIEROWANIE PRACĄ DYPLOMOWĄ

 1. Łączna liczba godzin za jednoczesne prowadzenie i recenzowanie wszystkich prac dyplomowych dla studentów o statusie aktywnym w danym roku akademickim przez pracownika WOiO uprawnionego do prowadzenia prac dyplomowych nie może przekroczyć 140.
 2. Godziny przyznane za opiekę nad pracą dyplomową lub projektem inżynierskim zalicza się do pensum dydaktycznego przy czym dla pracy magisterskiej na II stopniu przyznaje się 12 godzin, a dla projektu inżynierskiego na I stopniu 8 godzin. Jest to liczba godzin za prowadzenie jednej pracy. W przypadku tematu pracy dyplomowej podzielonego na części (każda część jest wykonana przez innego dyplomanta) stosuje się następujący wzór:

,

gdzie g to liczba przyznanych godzin,  równa się 15 dla pracy dyplomowej magisterskiej oraz 10 dla projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej, a  to liczba dyplomantów biorących udział w opracowaniu danego tematu.

III.5. KONTROLA POSTĘPÓW DYPLOMANTA

 1. Student w celu kontroli postępów i pomocy w realizacji pracy dyplomowej w ostatniej fazie jej powstawania obowiązkowo uczęszcza na zajęcia seminarium dyplomowego. W ramach prowadzonego przez doświadczonego nauczyciela akademickiego seminarium dyplomowego student powinien uzyskać wiedzę na temat: zasad pisania pracy, dokumentowania wyników eksperymentów, odwoływania się do literatury itp.
  a przede wszystkim nauczyć się prezentować wyniki swojej pracy i poddawać je publicznej dyskusji.
 2. Kontrola postępów dyplomanta należy także do Promotora. Obowiązkiem dyplomanta jest składanie sprawozdań z przeprowadzonych prac w odstępach nie dłuższych niż jeden miesiąc. Kontrola postępów jest dokumentowana przez Promotora.

III.6. WYMOGI EDYTORSKIE

Wymagania edytorskie są określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim (dostępne na stronie internetowej WOiO: http://oio.pg.edu.pl w dziale „Studenci”).

Rozdział IV Zasady realizacji pracy dyplomowej

IV.1. Cechy pracy dyplomowej

 1. Praca dyplomowa powinna zawierać rozwiązanie konkretnego, nietrywialnego problemu inżynierskiego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów. Powinna stanowić dowód na to, że dyplomant uzyskał efekty kształcenia w zakresie wiedzy inżynierskiej przypisane do określonego kierunku studiów i potrafi to udowodnić na jednym z konkretnych przykładów zadania problemowego podanych przez katedrę dyplomującą.
 2. W stosunku do inżynierskich prac dyplomowych stawia się takie same wymagania co do zawartości i poziomu opracowania niezależnie od trybu studiów (stacjonarnego lub niestacjonarnego).
 3. Projekt/pracę dyplomową inżynierską powinny charakteryzować:
  • wykazane umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej;
  • wykazana wiedza i umiejętności w zakresie zastosowań rozwiązań technicznych z wykorzystaniem współczesnych narzędzi pracy inżyniera;
  • mniejszy ładunek teoretyczny i znaczny charakter stosowany w przypadku pracy o wymiarze badawczo-rozwojowym.
 4. Zgodnie z definicją warunków przyznawania tytułu magistra inżyniera pracę dyplomową magisterską powinny charakteryzować:
  • wykazane umiejętności rozwiązywania złożonych i trudniejszych zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także metod badawczych i eksperymentalnych;
  • wykazane umiejętności wykorzystania metod matematycznych, symulacyjnych, metod planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu w przypadku zadania badawczego lub badawczo-rozwojowego;
  • umiejętność doboru i wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych do części inżynierskiej i badawczej pracy;
  • wykazane umiejętności rozwiązywania postawionych prostszych problemów naukowych.

IV.2. FORMALNE ELEMENTY SKŁADOWE pracy dyplomowej

 1. Karta tytułowa z podpisem przyjęcia pracy przez Promotora i podpisem kierownika katedry dyplomującej potwierdzającym wydanie tematu (dostępna w moja.pg),
 2. Oświadczenie dyplomanta o przestrzeganiu praw autorskich (dostępne w moja.pg),
 3. Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim,
 4. Spis treści,
 5. Wykaz skrótów i wykaz oznaczeń,
 6. Tekst pracy obejmujący:
 • wstęp, w którym przedstawia się sformułowaną tezę lub cel pracy;
 • przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu;
 • przedstawienie zadania będącego przedmiotem pracy;
 • rozwiązanie zadania;
 • omówienie wyników;
 • podsumowanie;
 1. Spis rysunków, wykresów, tabel i fotografii,
 2. Wykaz literatury,
 3. Załączniki.

 

IV.3. KARTA DYPLOMANTA ORAZ KARTA INFORMACYJNA

 1. Wzór karty dyplomanta przedstawia Załącznik 1. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 2. Karta dyplomanta prawidłowo wypełniona i podpisana przez studenta i Promotora składana jest przez studenta w jednym egzemplarzu wraz z pracą dyplomową oraz kompletem pozostałych dokumentów.
 3. Wzór karty informacyjnej przedstawia Załącznik 2. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 4. Karta informacyjna prawidłowo wypełniona powinna być przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail dyplom.woio@pg.edu.pl.
 5. Praca nie może zostać przyjęta w Dziekanacie jeżeli Karta Dyplomanta nie jest prawidłowo wypełniona i złożona w Dziekanacie lub Karta informacyjna nie została przesłana wcześniej drogą elektroniczną do Dziekanatu.

 

IV.4. Prawa autorskie i ANTYPLAGIAT

 1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wyłącznym właścicielem tekstu pracy dyplomowej jest jej autor.
 2. W pracy dyplomowej, po stronie tytułowej musi być zamieszczone i własnoręcznie podpisane oświadczenie dyplomanta o przestrzeganiu praw autorskich (dostępne w moja.pg).
 3. Promotor powinien dołożyć wszelkich starań, aby na bieżąco kontrolować postępy w realizacji pracy i sprawdzać samodzielność jej wykonania. Dotyczy to w szczególności prac typu teoretycznego.
 4. W wielu przypadkach dyplomant w swojej pracy realizuje elementy prac naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych swojego Promotora. W takiej sytuacji Promotor powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby w tekście pracy dyplomowej było wyraźnie zaznaczone, które fragmenty zawierają informacje przekazane przez niego studentowi. W wykazie literatury pozycje takie powinny być zaznaczone jako: Informacja ustna uzyskana od „…”.
 5. Dodatkowo pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana przed jej zaliczeniem, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) – zgodnie z procedurą: Weryfikacja prac dyplomowych w zakresie ochrony własności intelektualnej, dostępną na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 6. Student wyraża lub nie wyraża zgody na opublikowanie tytułu, streszczenia oraz prezentacji graficznej wyników swojej pracy dyplomowej wraz z imieniem i nazwiskiem w Katalogu prac dyplomowych, wypełniając Oświadczenie według Załącznika nr 3 zgodnie z treścią art. 15a Prawa autorskiego.

 

IV.5. TERMINY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Student składa pracę dyplomową w następujących terminach:
 • do końca zajęć w semestrze dyplomowym – na studiach pierwszego stopnia,
 • do 30 kwietnia – na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze zimowym,
 • do 30 września – na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze letnim.
 1. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii Promotora, może w szczególnych przypadkach przedłużyć ten termin.

Rozdział V Składanie pracy dyplomowej

V.1. Przyjęcie pracy przez promotora

 1. Praca dyplomowa nie może być przyjęta przez Promotora, jeżeli nie spełnia wymagań formalnych ujętych w niniejszym regulaminie, a w szczególności nie zawiera postawionego w sposób sprecyzowany zadania i udokumentowanego toku jego rozwiązania. Udokumentowanie polega na usystematyzowanym przedstawieniu toku analiz i obliczeń, toku projektowego wraz z odpowiednią dokumentacją, toku planowania eksperymentu, opisu badań i analizy wyników, a także dokumentacji i opisu stworzonych programów komputerowych i rysunków technicznych.
 2. Spełnienie wyżej wymienionych wymagań Promotor oraz kierownik katedry dyplomującej potwierdzają swoim podpisem na stronie tytułowej pracy dyplomowej.
 3. Pracy dyplomowej nie można uznać za złożoną, dopóki promotor i recenzent nie napiszą recenzji w moja.pg i nie wystawią pozytywnej oceny.

V.2. DOKUMENTY SKŁADANE W DZIEKANACIE

 1. praca dyplomowa (zgodnie z pkt. IV.2),
 2. karta dyplomanta (zgodnie z pkt. IV.3, Zał. nr 1),
 3. karta informacyjna (zgodnie z pkt. IV.3, Zał. nr 2) – przesłana elektronicznie,
 4. zaakceptowany przez promotora raport weryfikacji antyplagiatowej (zgodnie z pkt. IV.4),
 5. oświadczenie (zgodnie z pkt. IV.4, Zał. nr 3)

 

Uwaga: Student może także złożyć Wniosek o wydanie odpisu dyplomu, ukończenia studiów i/lub suplementu w tłumaczeniu na język angielski

V.3. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW Z POWODU NIEZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, WZNOWIENIE STUDIÓW

 1. Student, który został zarejestrowany na semestr dyplomowy, a nie złożył pracy dyplomowej w terminie przewidzianym regulaminem studiów, zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie ma prawo wznowić studia po uzyskaniu pozytywnej decyzji prodziekana ds. kształcenia.
 3. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta, który został skreślony z listy studentów, a następnie wznowił studia, traktuje się jak powtórzenie zajęć z przedmiotu „Praca dyplomowa inżynierska” lub „Projekt dyplomowy inżynierski”, lub „Praca dyplomowa magisterska” w zależności od rodzaju studiów. Za powtórzenie zajęć wnosi się opłatę zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej.

Rozdział VI Egzamin dyplomowy

VI.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich semestrów zgodnie z programem studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej zarówno od promotora jak i od recenzenta.
 2. Spełniającą formalne wymagania i przyjętą przez Promotora i kierownika katedry pracę dyplomową kieruje do recenzji Prodziekan ds. Kształcenia lub kierownik katedry, wykorzystując do tego celu arkusz oceny pracy dyplomowej dostępny na moja.pg zarówno dla Promotora jak i dla recenzenta. Pisemne opinie i recenzje
  o pracy z jej oceną muszą być złożone w Dziekanacie nie później niż 3 dni robocze przed egzaminem dyplomowym.

VI.2. Ocena pracy dyplomowej

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje Promotor oraz niezależny recenzent. Zaleca się, w miarę możliwości, aby recenzentem był specjalista spoza macierzystej katedry. W przypadku dyplomantów kwalifikujących się do otrzymania dyplomu z wyróżnieniem za wybitną pracę dyplomową zalecenie to powinno być szczególnie przestrzegane. Prace dyplomowe wykonane pod opieką danego Promotora w danym roku akademickim nie mogą być wszystkie recenzowane przez tego samego recenzenta.
 2. Ocena końcowa „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego inżynierskiego”, „Pracy dyplomowej inżynierskiej” lub „Pracy dyplomowej licencjackiej” stanowi średnią oceny opiekuna pracy i oceny recenzenta, lub opiekuna pracy i recenzentów, w przypadku skierowania pracy do ponownej recenzji, zaokrągloną do obowiązujących ocen na Politechnice Gdańskiej określonych w §12 ust. 3 Regulaminu Studiów PG, w oparciu o poniższą tabelę:
 1. W przypadku pracy dyplomowej zespołowej opinia opiekuna i recenzenta musi być napisana oddzielnie dla każdego autora wspólnej pracy dyplomowej, również oceny opiekuna i recenzenta muszą dotyczyć pracy wykonanej przez każdego z autorów.
 2. W przypadku oceny negatywnej dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta pracy lub powołuje komisję, której zleca dokonanie oceny zakwestionowanej pracy (ocena komisyjna).

VI.3. TEMINY egzaminu dyplomowego

 1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia semestru dyplomowego.
 2. Dziekanat, po kontroli stanu zaliczeń dyplomanta oraz zatwierdzeniu przez prodziekana ds. kształcenia terminu egzaminu dyplomowego i powołaniu składu komisji, przygotowuje protokół egzaminu dyplomowego.
 3. Dziekanat powiadamia studenta o terminie egzaminu dyplomowego za pomocą indywidualnego konta studenta w systemie moja.pg co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

VI.4. Skład Komisji Egzaminacyjnej

 1. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Promotor,
 • Recenzent.

W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na międzywydziałowym kierunku Energetyka dodatkowo w skład komisji wchodzą po jednym przedstawicielu z wydziałów współpracujących (minimalna liczba członków komisji to 4 osoby).

Opiekun lub recenzent pracy nie może być jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

 1. W skład komisji może również wchodzić konsultant pracy dyplomowej (zalecany jest udział specjalisty spoza katedry dyplomującej, w tym specjalisty z przemysłu).
 2. W składzie komisji egzaminu dyplomowego inżynierskiego zalecany jest co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy, zaś w składzie komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego musi być co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy.
 3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego powinien być dziekan, prodziekan, kierownik katedry, wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora albo doktor zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Na studiach pierwszego stopnia może być również nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku docenta.

VI.5. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch części:
 • prezentacji pracy i ewentualnej dyskusji wokół prezentowanej tematyki,
 • odpowiedzi dyplomanta na pytania egzaminacyjne.

 

 1. Pierwszym etapem egzaminu jest przedstawienie przez dyplomanta głównych tez pracy dyplomowej i dyskusja na temat referowanej pracy, w której wiodącą rolę powinien odgrywać recenzent pracy. Zarówno prowadzący seminarium dyplomowe jak i Promotor powinni wcześniej przygotować dyplomanta do jasnego, komunikatywnego i zwięzłego zaprezentowania problemu, metody jego rozwiązania i uzyskanych wyników. Zalecane jest użycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych.

Drugim etapem są odpowiedzi dyplomanta na pytania egzaminacyjne. Egzamin dyplomowy składa się co najmniej z trzech pytań dotyczących problematyki studiów. Pytania  nie powinny pozostawać w bezpośrednim związku z pracą dyplomową. Dyplomant losuje zagadnienia z zestawu dotyczącego przedmiotów kierunkowych oraz zagadnienia z zestawu dotyczącego studiowanej specjalności. Sposób losowania jest ustalony przez przewodniczącego Komisji, a dyplomant na początku egzaminu jest o tym poinformowany.

Komisja ustala pytania w następujący sposób:

 • jedno pytanie (zadawane przez opiekuna pracy) powinno obejmować zakres wylosowanych zagadnień z przedmiotów kierunkowych,
 • drugie pytanie (zadawane przez recenzenta) z zakresu wylosowanych zagadnień ze studiowanej specjalności,
 • trzecie pytanie powinno sprawdzić ogólną wiedzę inżynierską i umiejętności dyplomanta w zakresie efektów kształcenia podanych dla danego kierunku (zadaje je przewodniczący lub pozostali członkowie komisji).

Wymagane jest przygotowanie przez katedry zestawu zagadnień z obydwu zakresów i wcześniejsze podanie ich do wiadomości dyplomantów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zagadnienia te są dostępne na stronie internetowej Wydziału (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.

 1. Przebieg egzaminu dyplomowego na międzywydziałowych studiach II stopnia kierunku Energetyka.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

a) prezentacja pracy dyplomowej (ok. 10 minut) i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy. Ta część nie podlega ocenie, ale zatwierdzenie poprawnego prowadzenia tej części przez Komisję jest warunkiem dopuszczenia dyplomanta do drugiej części;

b) odpowiedzi na cztery pytania egzaminacyjne: dwa dowolne zadane przez opiekuna i recenzenta z zakresu specjalności kształcenia i w odniesieniu do określonych efektów kształcenia, oraz po jednym od reprezentantów pozostałych wydziałów. Pytania od reprezentantów wydziałów nawiązują do wcześniej wylosowanych zagadnień z puli zagadnień zatwierdzonych przez wydziały i udostępnianych studentom przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. Oceny są wpisywane w protokole egzaminu dyplomowego.

Ocena z egzaminu dyplomowego wyznaczana jest jako średnia z czterech ocen, zaokrąglona do obowiązujących ocen na Politechnice Gdańskiej. Warunkiem zaliczenia egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pytań.

 1. Egzamin dyplomowy zdalny:
  1. Na wniosek studenta, skierowany do dziekana ds. kształcenia, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w sposób zdalny z użyciem uczelnianej platformy eNauczanie PG (enauczanie.pg.edu.pl) w formie webinarium.
  2. Nad poprawnością przeprowadzenia egzaminu zdalnego czuwa przewodniczący komisji egzaminacyjnej, a odpowiedzialny za właściwy przebieg egzaminu w zakresie technicznym jest Dziekanat.
  3. Cały przebieg egzaminu zostaje nagrany i następne zarchiwizowany przez Dziekanat.
  4. Szczegółowe zasady sporządzenia i przekazywania protokołu z egzaminu dyplomowego zdalnego będę zgodne z pkt. 6. Zarządzenia nr 6 / 2020 Dziekana WOiO PG z dnia 05.05.2020 r.
 2. Negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego.

 

 

VI.7. OTWARTY I PUBLICZNY CHARAKTER OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Na wniosek opiekuna pracy dyplomowej lub studenta egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma charakter otwarty.
 2. Student składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do dziekana najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej. Opiekun pracy składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do dziekana najpóźniej w dniu przyjęcia pracy dyplomowej.
 3. Informację o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na stronie internetowej wydziału najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, podając w informacji skład komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko i imię studenta przystępującego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.
 4. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na zadane pytania dotyczące pracy dyplomowej. W części niejawnej student odpowiada na pytania dotyczące problematyki studiów w obecności wyłącznie członków komisji egzaminacyjnej.

VI.8. Ocena z egzaminu dyplomowego

 1. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen za:
 • prezentację pracy i odpowiedzi na pytania związane z pracą (25%),
 • trzy pytania egzaminacyjne (3x25%=75%).
 1. Negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego.

VI.9. OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW

 1. Ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,8a + 0,2c

gdzie:

a - końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w §15 Regulaminu Studiów PG, c - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 1. Ostateczny wynik studiów drugiego stopnia oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,6a + 0,3b + 0,1c

gdzie: a - końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w §15 Regulaminu Studiów PG, b - pozytywna ocena z pracy dyplomowej, c - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 1. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów określony według następującej skali punktowej:
 1. Komisja egzaminu dyplomowego może, w uzasadnionych przypadkach, o pół stopnia podwyższyć  lub obniżyć ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z pkt. 1 lub 2.
 2. Dyplom z wyróżnieniem wydaje się po uwzględnieniu warunków określonych w §32 Regulaminu Studiów PG.
 3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
 4. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Politechniki Gdańskiej, w tym złożyć do dziekanatu kartę obiegową obowiązującą na Wydziale.

Rozdział VII Zasady archiwizacji prac dyplomowych

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) ustala się następujący tryb archiwizacji prac dyplomowych:

1.   Dyplomant przekazuje dwa egzemplarze pracy dyplomowej: jeden egzemplarz w formie papierowej Promotorowi (w twardych okładkach, drukowaną jednostronnie) oraz drugi do Dziekanatu (w miękkich okładkach, drukowaną dwustronnie) w celu dołączenia do jego teczki osobowej.

2.   Komisja egzaminu dyplomowego, bezpośrednio po egzaminie dyplomowym, określa kategorię pracy według następujących kryteriów:

 • Kategoria A - kategoria archiwalna, wieczysta, do której zalicza się :
 • prace o znaczeniu nowatorskim, prekursorskim na danym etapie rozwoju nauki, napisane na podstawie źródeł archiwalnych oraz literatury zagranicznej, a także badań doświadczalnych, wnoszących nowe wartości poznawcze,
 • prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą zarówno od recenzenta jak i od promotora.
 • prace wnoszące wkład do historii regionu i prace mające wartości popularyzatorskie.
 • Kategoria BE-50 - kategoria archiwalna ograniczona do 50 lat (pozostałe prace).

3.   Ewidencji i archiwizacji prac dyplomowych dokonuje się za pomocą moja.pg, gdzie zapisane są prace oraz następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko Promotora, data egzaminu dyplomowego, ocena z pracy i ewentualne uwagi.

5.   Dodatkowo do grupy A dołącza się następujące prace dyplomowe, jeśli wcześniej już się w tej grupie nie znajdowały:

 • prace, które uczestniczyły w konkursach, zostały nagrodzone lub wyróżnione w okresie następnego roku po obronie,
 • prace samodzielnych pracowników naukowych,
 • prace osób wybitnych.

Załącznik nr 1 - Karta dyplomanta

Załącznik nr 2 - Karta informacyjna

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dyplomanta

 

Zasady dyplomowania: Procedura wydziałowa zatwierdzona przez Radę Wydziału WOiO w dniu 25.06.2019

Definicje. 2

Cel 2

Rozdział I Wstęp. 2

Rozdział II Podstawy prawne. 2

Rozdział III Zasady przygotowania pracy dyplomowej 3

III.1. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH.. 3

III.2. WARUNKI REJESTRACJI NA SEMESTR DYPLOMOWY. 3

III. 3. WYBÓR PROMOTORA/RECENZENTA.. 4

III.4. KIEROWANIE PRACĄ DYPLOMOWĄ.. 4

III.5. KONTROLA POSTĘPÓW DYPLOMANTA.. 4

III.6. WYMOGI EDYTORSKIE. 5

Rozdział IV Zasady realizacji pracy dyplomowej 5

IV.1. Cechy pracy dyplomowej 5

IV.2. FORMALNE ELEMENTY SKŁADOWE pracy dyplomowej 6

IV.3. KARTA DYPLOMANTA.. 6

IV.4. Prawa autorskie i ANTYPLAGIAT. 6

IV.5. TERMINY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ 7

Rozdział V Składanie pracy dyplomowej 7

V.1. Przyjęcie pracy przez promotora.. 7

V.2. DOKUMENTY SKŁADANE W DZIEKANACIE. 7

V.3. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW Z POWODY NIEZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, WZNOWIENIE STUDIÓW... 7

Rozdział VI Egzamin dyplomowy. 8

VI.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO.. 8

VI.2. Ocena pracy dyplomowej 8

VI.3. TEMINY egzaminu dyplomowego.. 9

VI.4. Skład Komisji Egzaminacyjnej 9

VI.5. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO.. 10

VI.7. OTWARTY I PUBLICZNY CHARAKTER OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 11

VI.8. Ocena z egzaminu dyplomowego.. 11

VI.9. OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW... 11

Rozdział VII Zasady archiwizacji prac dyplomowych. 12

 

Definicje

Praca dyplomowa

W niniejszym dokumencie, jeśli nie podano wyraźnie odrębnego znaczenia, termin „Praca dyplomowa” odnosi się do pracy dyplomowej magisterskiej na studiach II stopnia lub projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej na studiach I stopnia

Rejestracja na semestr

Decyzja dziekana o dopuszczeniu studenta do realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów dla danego semestru.

Regulamin studiów

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, dostępny na stronie internetowej PG (pg.edu.pl) w dziale „Regulamin studiów” oraz na stronie internetowej WOiO w dziale „Studenci”.

Cel

Celem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad związanych z procesem dyplomowania na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zgodnie z Regulaminu Studiów PG.

Rozdział I Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia zasady dyplomowania w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno I jak i II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) Politechniki Gdańskiej (PG) oraz zasady dyplomowania dla międzywydziałowego kierunku Energetyka na studiach II stopnia.

Nadrzędny jest regulamin studiów. Niewymienione tu wszystkie wymogi dotyczące semestru dyplomowania oraz zasady dyplomowania ujęte są w Regulaminie Studiów PG.

Rozdział II Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz.U. 2018 poz. 1668 oraz Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r., „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz.U. 2018 poz. 1669.
 2. Regulamin Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Wyższych na Politechnice Gdańskiej.
 3. Regulamin zasad dyplomowania - Międzywydziałowy kierunek Energetyka, St. II stop. obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 i zatwierdzony przez Radę Wydziału w dn. 21.05.2013 r.  z póź. z mianamy

Rozdział III Zasady przygotowania pracy dyplomowej

III.1. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Tematy prac dyplomowych muszą być ogłoszone co najmniej 10 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego.
 2. Listy zagadnień lub tematów prac dyplomowych z krótkimi opisami zakresów prac, po zatwierdzeniu przez kierownika katedry, powinny być przekazane przez katedry do prodziekana ds. kształcenia zgodnie z „Procedurą zatwierdzenia tematów prac dyplomowych” na WOiO PG dostępnej na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 3. Zatwierdzone listy tematów prac dyplomowych są podawane do publicznej wiadomości ogółu studentów poprzez moja.pg oraz na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 4. Student może zmienić temat pracy dyplomowej lub Promotora pod warunkiem pisemnej zgody prodziekana ds. kształcenia pod podaniem zawierającym załącznik nowego zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.
 5. Praca dyplomowa może być realizowana przez więcej niż jednego studenta (praca dyplomowa zespołowa). Praca dyplomowa zespołowa musi być wydana we wspólnym egzemplarzu. W pracy musi być dokładnie określony podział wykonanych prac. Opinia opiekuna i recenzenta musi być napisana oddzielnie dla każdego autora wspólnej pracy dyplomowej, również oceny opiekuna i recenzenta muszą dotyczyć pracy wykonanej przez każdego z autorów.

III.2. WARUNKI REJESTRACJI NA SEMESTR DYPLOMOWY

Warunkiem koniecznym do rejestracji na semestr dyplomowy jest:

 1. złożenie w dziekanacie (przed rozpoczęciem semestru dyplomowego) podpisanej przez Promotora i kierownika katedry strony tytułowej wydrukowanej z moja.pg
  z przypisanym przez promotora tematem pracy dyplomowej (w przypadku wznowienia studiów na semestr dyplomowy, po skreśleniu z listy studentów, student jest obowiązany złożyć nową stronę tytułową) oraz
 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów, chyba że:
 • liczba niezaliczonych/niezdanych przedmiotów jest nie większa niż 2, oraz
 • dług punktowy z niezaliczonych/niezdanych przedmiotów nie przekracza 7 pkt. i dotyczy wyłącznie przedmiotów prowadzonych na semestrze zgodnym z semestrem dyplomowym studenta (zgodnym, czyli oba muszą być letnie lub muszą być zimowe).

III. 3. WYBÓR PROMOTORA/RECENZENTA

 1. Promotorem projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej może być profesor, doktor habilitowany, doktor lub, za zgodą Rady Wydziału, nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale z tytułem mgr. inż. na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy. Jeżeli dany nauczyciel wcześniej pracował na stanowisku wykładowcy lub starszego wykładowcy, a obecnie pracuje na Wydziale na innym stanowisku ten wymóg uznaje się za spełniony.
 2. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może być profesor, doktor habilitowany lub, za zgodą Rady Wydziału, doktor inż./doktor.
 3. Na początku każdego roku akademickiego kierownicy katedr przedstawiają listy doktorów oraz starszych wykładowców i wykładowców celu zatwierdzenia przez Radę Wydziału ich uprawnień do prowadzenia pracy dyplomowej w roli promotora.
 4. Dziekan, może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa po wypełnieniu przez studenta druku (dostępny na stronie OiO) i uzyskaniu akceptacji osób wyszczególnionych w dokumencie.
 5. Dziekan, w uzgodnieniu z Radą Wydziału, może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem specjalisty spoza Politechniki Gdańskiej.
 6. Recenzentem pracy dyplomowej może być wyłącznie osoba spełniająca warunki pełnienia funkcji promotora określone wyżej w punkcie 1 i 2. Ponadto, w przypadku projektów/prac dyplomowych inżynierskich, prowadzonych pod kierunkiem magistra inżyniera, recenzowania pracy dyplomowej nie można powierzyć nauczycielowi z równym stopniem. W przypadku prac dyplomowych magisterskich, gdy Promotorem nie jest samodzielny pracownik nauki, recenzowanie pracy dyplomowej należy powierzyć samodzielnemu pracownikowi naukowemu.

III.4. KIEROWANIE PRACĄ DYPLOMOWĄ

 1. Łączna liczba godzin za jednoczesne prowadzenie i recenzowanie wszystkich prac dyplomowych dla studentów o statusie aktywnym w danym roku akademickim przez pracownika WOiO uprawnionego do prowadzenia prac dyplomowych nie może przekroczyć 140.
 2. Godziny przyznane za opiekę nad pracą dyplomową lub projektem inżynierskim zalicza się do pensum dydaktycznego przy czym dla pracy magisterskiej na II stopniu przyznaje się 12 godzin, a dla projektu inżynierskiego na I stopniu 8 godzin. Jest to liczba godzin za prowadzenie jednej pracy. W przypadku tematu pracy dyplomowej podzielonego na części (każda część jest wykonana przez innego dyplomanta) stosuje się następujący wzór:

,

gdzie g to liczba przyznanych godzin,  równa się 15 dla pracy dyplomowej magisterskiej oraz 10 dla projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej, a  to liczba dyplomantów biorących udział w opracowaniu danego tematu.

III.5. KONTROLA POSTĘPÓW DYPLOMANTA

 1. Student w celu kontroli postępów i pomocy w realizacji pracy dyplomowej w ostatniej fazie jej powstawania obowiązkowo uczęszcza na zajęcia seminarium dyplomowego. W ramach prowadzonego przez doświadczonego nauczyciela akademickiego seminarium dyplomowego student powinien uzyskać wiedzę na temat: zasad pisania pracy, dokumentowania wyników eksperymentów, odwoływania się do literatury itp.
  a przede wszystkim nauczyć się prezentować wyniki swojej pracy i poddawać je publicznej dyskusji.
 2. Kontrola postępów dyplomanta należy także do Promotora. Obowiązkiem dyplomanta jest składanie sprawozdań z przeprowadzonych prac w odstępach nie dłuższych niż jeden miesiąc. Kontrola postępów jest dokumentowana przez Promotora.

III.6. WYMOGI EDYTORSKIE

Wymagania edytorskie są określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r. wprowadzenia wytycznych dla autorów prac dyplomowych i projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim (dostępne na stronie internetowej WOiO: http://oio.pg.edu.pl w dziale „Studenci”).

Rozdział IV Zasady realizacji pracy dyplomowej

IV.1. Cechy pracy dyplomowej

 1. Praca dyplomowa powinna zawierać rozwiązanie konkretnego, nietrywialnego problemu inżynierskiego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów. Powinna stanowić dowód na to, że dyplomant uzyskał efekty kształcenia w zakresie wiedzy inżynierskiej przypisane do określonego kierunku studiów i potrafi to udowodnić na jednym z konkretnych przykładów zadania problemowego podanych przez katedrę dyplomującą.
 2. W stosunku do inżynierskich prac dyplomowych stawia się takie same wymagania co do zawartości i poziomu opracowania niezależnie od trybu studiów (stacjonarnego lub niestacjonarnego).
 3. Projekt/pracę dyplomową inżynierską powinny charakteryzować:
  • wykazane umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej;
  • wykazana wiedza i umiejętności w zakresie zastosowań rozwiązań technicznych z wykorzystaniem współczesnych narzędzi pracy inżyniera;
  • mniejszy ładunek teoretyczny i znaczny charakter stosowany w przypadku pracy o wymiarze badawczo-rozwojowym.
 4. Zgodnie z definicją warunków przyznawania tytułu magistra inżyniera pracę dyplomową magisterską powinny charakteryzować:
  • wykazane umiejętności rozwiązywania złożonych i trudniejszych zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także metod badawczych i eksperymentalnych;
  • wykazane umiejętności wykorzystania metod matematycznych, symulacyjnych, metod planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu w przypadku zadania badawczego lub badawczo-rozwojowego;
  • umiejętność doboru i wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych do części inżynierskiej i badawczej pracy;
  • wykazane umiejętności rozwiązywania postawionych prostszych problemów naukowych.

IV.2. FORMALNE ELEMENTY SKŁADOWE pracy dyplomowej

 1. Karta tytułowa z podpisem przyjęcia pracy przez Promotora i podpisem kierownika katedry dyplomującej potwierdzający wydanie tematu (dostępna w moja.pg),
 2. Oświadczenie dyplomanta o przestrzeganiu praw autorskich (dostępne w moja.pg),
 3. Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim,
 4. Spis treści,
 5. Wykaz skrótów i wykaz oznaczeń,
 6. Tekst pracy obejmujący:
 • wstęp, w którym przedstawia się sformułowaną tezę lub cel pracy;
 • przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu;
 • przedstawienie zadania będącego przedmiotem pracy;
 • rozwiązanie zadania;
 • omówienie wyników;
 • podsumowanie;
 1. Spis rysunków, wykresów, tabel i fotografii,
 2. Wykaz literatury,
 3. Załączniki,
 4. Płyta CD-ROM/DVD-ROM, zawierająca tekst pracy (MS Office Word lub TeX i jego pochodne) i załączniki oraz dokumentację techniczną (rysunki w formatach .dwg, .dwf, .iges, .jpg lub .dxf) opracowanych urządzeń, programów itp.

IV.3. KARTA DYPLOMANTA

 1. Wzór karty dyplomanta przedstawia Załącznik 1. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
 2. Karta dyplomanta prawidłowo wypełniona i podpisana przez studenta, Promotora oraz kierownika danej katedry składana jest przez studenta w jednym egzemplarzu wraz z pracą dyplomową oraz kompletem pozostałych dokumentów.

IV.4. Prawa autorskie i ANTYPLAGIAT

 1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wyłącznym właścicielem tekstu pracy dyplomowej jest jej autor.
 2. W pracy dyplomowej, po stronie tytułowej musi być zamieszczone i własnoręcznie podpisane oświadczenie dyplomanta o przestrzeganiu praw autorskich (dostępne w moja.pg).
 3. Promotor powinien dołożyć wszelkich starań, aby na bieżąco kontrolować postępy w realizacji pracy i sprawdzać samodzielność jej wykonania. Dotyczy to w szczególności prac typu teoretycznego.
 4. W wielu przypadkach dyplomant w swojej pracy realizuje elementy prac naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych swojego Promotora. W takiej sytuacji Promotor powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby w tekście pracy dyplomowej było wyraźnie zaznaczone, które fragmenty zawierają informacje przekazane przez niego studentowi. W wykazie literatury pozycje takie powinny być zaznaczone jako: Informacja ustna uzyskana od „…”.
 5. Dodatkowo pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana przed jej zaliczeniem, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) – zgodnie z procedurą: Weryfikacja prac dyplomowych w zakresie ochrony własności intelektualnej, dostępną na stronie internetowej WOiO (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.

IV.5. TERMINY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Student składa pracę dyplomową w następujących terminach:
 • do końca zajęć w semestrze dyplomowym – na studiach pierwszego stopnia,
 • do 30 kwietnia – na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze zimowym,
 • do 30 września – na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze letnim.
 1. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii Promotora, może w szczególnych przypadkach przedłużyć ten termin do 3 miesięcy.

Rozdział V Składanie pracy dyplomowej

V.1. Przyjęcie pracy przez promotora

 1. Praca dyplomowa nie może być przyjęta przez Promotora, jeżeli nie spełnia wymagań formalnych ujętych w niniejszym regulaminie, a w szczególności nie zawiera postawionego w sposób sprecyzowany zadania i udokumentowanego toku jego rozwiązania. Udokumentowanie polega na usystematyzowanym przedstawieniu toku analiz i obliczeń, toku projektowego wraz z odpowiednią dokumentacją, toku planowania eksperymentu, opisu badań i analizy wyników, a także dokumentacji i opisu stworzonych programów komputerowych i rysunków technicznych.
 2. Spełnienie wyżej wymienionych wymagań Promotor oraz kierownik katedry dyplomującej potwierdzają swoim podpisem na stronie tytułowej pracy dyplomowej.

V.2. DOKUMENTY SKŁADANE W DZIEKANACIE

 1. praca dyplomowa (zgodnie z pkt. IV.2),
 2. karta dyplomanta (zgodnie z pkt. IV.3),
 3. zaakceptowany przez promotora raport weryfikacji antyplagiatowej (zgodnie z pkt. IV.4),
 4. 5 zdjęć (w formacie 4,5x6,5 cm) do dyplomu w języku polskim. W przypadku odpisu dyplomu w języku obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia do każdego egzemplarza.

V.3. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW Z POWODY NIEZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, WZNOWIENIE STUDIÓW

 1. Student, który został zarejestrowany na semestr dyplomowy, a nie złożył pracy dyplomowej w terminie przewidzianym regulaminem studiów, zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie ma prawo wznowić studia po uzyskaniu pozytywnej decyzji prodziekana ds. kształcenia.
 3. Złożenie pracy dyplomowej przez studenta, który został skreślony z listy studentów, a następnie wznowił studia, traktuje się jak powtórzenie zajęć z przedmiotu „Praca dyplomowa inżynierska” lub „Projekt dyplomowy inżynierski”, lub „Praca dyplomowa magisterska” w zależności od rodzaju studiów. Za powtórzenie zajęć wnosi się opłatę zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej.

Rozdział VI Egzamin dyplomowy

VI.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich semestrów zgodnie z programem studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej zarówno od promotora jak i od recenzenta.
 2. Spełniającą formalne wymagania i przyjętą przez Promotora i kierownika katedry pracę dyplomową kieruje do recenzji Prodziekan ds. Kształcenia lub kierownik katedry, wykorzystując do tego celu arkusz oceny pracy dyplomowej dostępny na moja.pg zarówno dla Promotora jak i dla recenzenta. Pisemne opinie i recenzje
  o pracy z jej oceną muszą być złożone w Dziekanacie nie później niż 3 dni robocze przed egzaminem dyplomowym.

VI.2. Ocena pracy dyplomowej

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje Promotor oraz niezależny recenzent. Zaleca się, w miarę możliwości, aby recenzentem był specjalista spoza macierzystej katedry. W przypadku dyplomantów kwalifikujących się do otrzymania dyplomu z oceną celującą lub wyróżnienia dziekana za wybitną pracę dyplomową zalecenie to powinno być szczególnie przestrzegane. Prace dyplomowe wykonane pod opieką danego Promotora w danym roku akademickim nie mogą być wszystkie recenzowane przez tego samego recenzenta.
 2. Ocena końcowa „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego inżynierskiego”, „Pracy dyplomowej inżynierskiej” lub „Pracy dyplomowej licencjackiej” stanowi średnią oceny opiekuna pracy i oceny recenzenta, lub opiekuna pracy i recenzentów, w przypadku skierowania pracy do ponownej recenzji, zaokrągloną do obowiązujących ocen na Politechnice Gdańskiej określonych w §12 ust. 3 Regulaminu Studiów PG, w oparciu o poniższą tabelę:

 

 1. W przypadku pracy dyplomowej zespołowej opinia opiekuna i recenzenta musi być napisana oddzielnie dla każdego autora wspólnej pracy dyplomowej, również oceny opiekuna i recenzenta muszą dotyczyć pracy wykonanej przez każdego z autorów.
 2. W przypadku oceny negatywnej dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta pracy lub powołuje komisję, której zleca dokonanie oceny zakwestionowanej pracy (ocena komisyjna).

VI.3. TEMINY egzaminu dyplomowego

 1. Na studiach pierwszego stopnia egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia semestru dyplomowego.
 2. Na studiach drugiego stopnia egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.
 3. Dziekanat, po kontroli stanu zaliczeń dyplomanta oraz zatwierdzeniu przez prodziekana ds. kształcenia terminu egzaminu dyplomowego i powołaniu składu komisji, przygotowuje protokół egzaminu dyplomowego.
 4. Dziekanat powiadamia studenta o terminie egzaminu dyplomowego za pomocą indywidualnego konta studenta w systemie moja.pg co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

VI.4. Skład Komisji Egzaminacyjnej

 1. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą:
 • Przewodniczący,
 • Promotor,
 • Recenzent.

W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na międzywydziałowym kierunku Energetyka dodatkowo w skład komisji wchodzą po jednym przedstawicielu z wydziałów współpracujących (minimalna liczba członków komisji to 4 osoby).

Opiekun lub recenzent pracy nie może być jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

 1. W skład komisji może również wchodzić konsultant pracy dyplomowej (zalecany jest udział specjalisty spoza katedry dyplomującej, w tym specjalisty z przemysłu).
 2. W składzie komisji egzaminu dyplomowego inżynierskiego zalecany jest co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy, zaś w składzie komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego musi być co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy.
 3. Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego powinien być dziekan, prodziekan, kierownik katedry, wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora albo doktor zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Na studiach pierwszego stopnia może być również nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku docenta.

VI.5. PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch części:
 • prezentacji pracy i ewentualnej dyskusji wokół prezentowanej tematyki,
 • odpowiedzi dyplomanta na pytania egzaminacyjne.

 

 1. Pierwszym etapem egzaminu jest przedstawienie przez dyplomanta głównych tez pracy dyplomowej i dyskusja na temat referowanej pracy, w której wiodącą rolę powinien odgrywać recenzent pracy. Zarówno prowadzący seminarium dyplomowe jak i Promotor powinni wcześniej przygotować dyplomanta do jasnego, komunikatywnego i zwięzłego zaprezentowania problemu, metody jego rozwiązania i uzyskanych wyników. Zalecane jest użycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych.

Drugim etapem są odpowiedzi dyplomanta na pytania egzaminacyjne. Egzamin dyplomowy składa się co najmniej z trzech pytań dotyczących problematyki studiów. Pytania  nie powinny pozostawać w bezpośrednim związku z pracą dyplomową. Dyplomant losuje zagadnienia z zestawu dotyczącego przedmiotów kierunkowych oraz zagadnienia z zestawu dotyczącego studiowanej specjalności. Sposób losowania jest ustalony przez przewodniczącego Komisji, a dyplomant na początku egzaminu jest o tym poinformowany.

Komisja ustala pytania w następujący sposób:

 • jedno pytanie (zadawane przez opiekuna pracy) powinno obejmować zakres wylosowanych zagadnień z przedmiotów kierunkowych,
 • drugie pytanie (zadawane przez recenzenta) z zakresu wylosowanych zagadnień ze studiowanej specjalności,
 • trzecie pytanie powinno sprawdzić ogólną wiedzę inżynierską i umiejętności dyplomanta w zakresie efektów kształcenia podanych dla danego kierunku (zadaje je przewodniczący lub pozostali członkowie komisji).

Wymagane jest przygotowanie przez katedry zestawu zagadnień z obydwu zakresów i wcześniejsze podanie ich do wiadomości dyplomantów przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zagadnienia te są dostępne na stronie internetowej Wydziału (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.

 1. Przebieg egzaminu dyplomowego na międzywydziałowych studiach II stopnia kierunku Energetyka.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

a) prezentacja pracy dyplomowej (ok. 10 minut) i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy. Ta część nie podlega ocenie, ale zatwierdzenie poprawnego prowadzenia tej części przez Komisję jest warunkiem dopuszczenia dyplomanta do drugiej części;

b) odpowiedzi na cztery pytania egzaminacyjne: dwa dowolne zadane przez opiekuna i recenzenta z zakresu specjalności kształcenia i w odniesieniu do określonych efektów kształcenia, oraz po jednym od reprezentantów pozostałych wydziałów. Pytania od reprezentantów wydziałów nawiązują do wcześniej wylosowanych zagadnień z puli zagadnień zatwierdzonych przez wydziały i udostępnianych studentom przed rozpoczęciem semestru dyplomowego. Oceny są wpisywane w protokole egzaminu dyplomowego.

Ocena z egzaminu dyplomowego wyznaczana jest jako średnia z czterech ocen, zaokrąglona do obowiązujących ocen na Politechnice Gdańskiej. Warunkiem zaliczenia egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pytań.

 1. Negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego.

VI.7. OTWARTY I PUBLICZNY CHARAKTER OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Na wniosek opiekuna pracy dyplomowej lub studenta egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma charakter otwarty.
 2. Student składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do dziekana najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej. Opiekun pracy składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do dziekana najpóźniej w dniu przyjęcia pracy dyplomowej.
 3. Informację o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na stronie internetowej wydziału najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, podając w informacji skład komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko i imię studenta przystępującego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.
 4. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na zadane pytania dotyczące pracy dyplomowej. W części niejawnej student odpowiada na pytania dotyczące problematyki studiów w obecności wyłącznie członków komisji egzaminacyjnej.

VI.8. Ocena z egzaminu dyplomowego

 1. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen za:
 • prezentację pracy i odpowiedzi na pytania związane z pracą (25%),
 • trzy pytania egzaminacyjne (3x25%=75%).
 1. Negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego.

VI.9. OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW

 1. Ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,8a + 0,2c

gdzie:

a - końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w §15 Regulaminu Studiów PG, c - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 1. Ostateczny wynik studiów drugiego stopnia oblicza się, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

w = 0,6a + 0,3b + 0,1c

gdzie: a - końcowa średnia ważona ocen obliczana według zasady określonej w §15 Regulaminu Studiów PG, b - pozytywna ocena z pracy dyplomowej, c - pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

 1. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów określony według następującej skali punktowej:

 

 1. Komisja egzaminu dyplomowego może, w uzasadnionych przypadkach, o pół stopnia podwyższyć  lub obniżyć ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie z pkt. 1 lub 2.
 2. Dyplom z wyróżnieniem wydaje się po uwzględnieniu warunków określonych w §32 Regulaminu Studiów PG.
 3. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
 4. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Politechniki Gdańskiej, w tym złożyć do dziekanatu kartę obiegową obowiązującą na Wydziale.

Rozdział VII Zasady archiwizacji prac dyplomowych

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) ustala się następujący tryb archiwizacji prac dyplomowych:

1.   Dyplomant przekazuje dwa egzemplarze pracy dyplomowej: jeden egzemplarz w formie papierowej Promotorowi (w twardych okładkach, drukowaną jednostronnie) oraz drugi do Dziekanatu (w miękkich okładkach, drukowaną dwustronnie) z dołączoną formą elektroniczną na płycie CD-ROM/DVD-ROM w celu dołączenia do jego teczki osobowej.

2.   Komisja egzaminu dyplomowego, bezpośrednio po egzaminie dyplomowym, określa kategorię pracy według następujących kryteriów:

 • Kategoria A - kategoria archiwalna, wieczysta, do której zalicza się :
 • prace o znaczeniu nowatorskim, prekursorskim na danym etapie rozwoju nauki, napisane na podstawie źródeł archiwalnych oraz literatury zagranicznej, a także badań doświadczalnych, wnoszących nowe wartości poznawcze,
 • prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą zarówno od recenzenta jak i od promotora.
 • prace wnoszące wkład do historii regionu i prace mające wartości popularyzatorskie.
 • Kategoria BE-50 - kategoria archiwalna ograniczona do 50 lat (pozostałe prace).

3.   Ewidencji i archiwizacji prac dyplomowych dokonuje się za pomocą mojapg, gdzie zapisane są prace oraz następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko Promotora, data egzaminu dyplomowego, ocena z pracy i ewentualne uwagi.

5.   Dodatkowo do grupy A dołącza się następujące prace dyplomowe, jeśli wcześniej już się w tej grupie nie znajdowały:

 • prace, które uczestniczyły w konkursach, zostały nagrodzone lub wyróżnione w okresie następnego roku po obronie,
 • prace samodzielnych pracowników naukowych,
 • prace osób wybitnych.

Załącznik nr 1 Karta dyplomanta (Word)